Accessibility

Zatvorena savjetovanja

2023.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o redu na pomorskom dobru (do 6. prosinca 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Dana 29. srpnja 2023. godine na snagu je stupio novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne Novine” broj 83/23). Člankom 149. navedenog Zakona propisan je sadržaj i donošenje Odluke o redu na pomorskom dobru od strane predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

Redom na pomorskom dobru propisuje se cjelovit sustav mjera i radnji kojima se osigurava zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, a održavanje reda na pomorskom dobru financira se iz sredstava za upravljanje pomorskim dobrom koja su prihod jedinice lokalne samouprave i iz vlastitih sredstava jedinice lokalne samouprave.

Nacrt prijedloga ove Odluke obuhvaća: opće odredbe, uređenje, korištenje, čišćenje i održavanje pomorskog dobra, mjere za održavanje reda na pomorskom dobru i prekršajne odredbe.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama uveden je institut “pomorskog redara” čije su ovlasti i način postupanja utvrđeni Zakonom i ovom Odlukom kroz članke 17. – 23..

Člankom 7., 12., 13., i 14. . Odluke propisani su prekršaji po kojima će pomorski redar kažnjavati počinitelje, a visina kazni propisana člankom 32. – 34.  utvrđena je u rasponu od 60,00 od 1.320,00 eura za pravnu osobu, 265,00 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi, od 30,00 do 660,00 eura za fizičku osoba obrtnika i osobu koja obavlja drugu samostalnu djelatnost te od 50,00 do 260,00 eura za fizičku osobu prekršitelja.

 

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (do 4. prosinca 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Člankom 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) dopušteno je jedinicama lokalne samouprave da odlukom privremeno zabrane izvođenje određenih građevinskih radova na određenim područjima za određeno razdoblje.

Odluka se odnosi za narednu kalendarsku godinu, po prethodno pribavljenom mišljenju turističke zajednice sa svog područja.

Predloženom Odlukom o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godini utvrđuje se područje zabrane (cjelokupno područje Grada Staroga Grada) za vrijeme turističke sezone, od 1. lipnja do 30. rujna iduće kalendarske godine.

Prethodno je zatraženo i dobiveno mišljenje Turističke zajednice Grada Staroga Grada

Nadzor nad primjenom ove Odluke provodi komunalno redarstvo uz ovlaštenje utvrđeno odgovarajućim odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji i Naputka Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području GSG (do 30. studenog 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Važećom Odlukom o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj. 1/19 i 3/19) utvrđena je visina paušalnog poreza na dohodak po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i/ili kamp-odmorištu te smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj koji se nalaze na području Grada Staroga Grada., u iznosu od 300,00 kn (39,82 €) po krevetu za naselje Stari Grad i 150,00 kn (19,90 €) po krevetu za ostala naselja na području Grada Staroga Grada.

Zbog kontinuiranog rasta broja turista povećava se i pritisak na komunalnu infrastrukturu, što posljedično zahtjeva i veća izdvajanja novčanih sredstava za održavanje i poboljšanje iste. Grad Stari Grad učestalo provodi ulaganja u sve oblike komunalne infrastrukture, što bitno pridonosi kvaliteti života u gradu. Ta ulaganja su jedan od osnovnih preduvjeta kako za ugodan život građana tako i za ugodan boravak posjetitelja Grada Staroga Grada.

Sukladno odredbi članka 57. stavka 3.  Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“, broj: 115/2016, 106/2018, 121/2019, 32/2020, 138/2020, 151/2022, 114/2023) propisana je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave o donošenju odluke kojom će propisati visine paušalnog poreza po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu, a koje ne mogu biti manje od 19,91 euro niti veće od 199,08 eura.

Navedenim Zakonom o porezu na dohodak, odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN 114/2023) ukinut je prihod od poreza na dohodak od paušala po krevetu, u sobama, apartmanima i kućama za odmor za koji se do sada uvećavao za prirez porezu na dohodak koji u Gradu Starom Gradu iznosi 10%. te se isti od slijedeće godine više neće obračunavati. Obzirom na navedeno ukupna godišnja obveza paušalnog poreza na dohodak po krevetu iznosila je 330,00 kn (43,80 €) po krevetu za naselje Stari Grad i 165,00 kn (21,90 €) po krevetu za ostala naselja na području Grada Staroga Grada. Također, ukupno naplaćeni prihod od paušalnog poreza na dohodak po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor na području grada Staroga Grada je prema Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave zajednički prihod te se isti raspodjeljuje između Grada Staroga Grada i Splitsko-dalmatinske županije, pri čemu udio Grada Staroga Grada u raspodjeli iznosi 76,36%, a udio Splitsko-dalmatinske županije 23,64 %.

Slijedom navedenoga ovim materijalom predlaže se povećanje paušalnog poreza po krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, s dosadašnjih 43,80 € eura po krevetu na iznos od 50,00 eura po krevetu za područje naselja Stari Grad i s dosadašnjih 21,90 € po krevetu na iznos od 25,00 € po krevetu.  U oba slučaja povećanje iznosi 14,15 %.

Budući da su važećom Odlukom o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Staroga Grada, koja je donesena 2019. godine, iznosi izraženi u kunama bilo je potrebno iznose izraziti u eurima.  Nova odluka stupila bi na snagu s 1. siječnja 2024. godine čime bi ujedno prestala važiti dosadašnja Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Staroga Grada.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o II. izmjenama i dopuni Odluke o gradskim porezima (do 27. studenog 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Pravni temelj za donošenje Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima  sadržan je u članku 42. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17, 114/22i 114/23) kojim se ovlašćuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave da svojom odlukom utvrđuje: za potrebe plaćanja poreza na potrošnju visinu stope poreza na potrošnju i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, za potrebe plaćanja poreza na kuće za odmor, visinu poreza na kuće za odmor, a ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor, i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza, te za potrebe plaćanja korištenja javnih površina što se smatra javnom površinom, visinu, način i uvjete plaćanja poreza na korištenje javnih površina, kao i nadležno porezno tijelo za utvrđivanje i naplatu poreza. Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 32. stavak 1. alineja 31. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20) kojim je propisano da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23), kojeg je Hrvatski sabor donio 28. rujna 2023. godine, u članku 26. propisano je da se porez na kuće za odmor plaća od 0,60 do 5,00 eura/m2 korisne površine kuće za odmor i da visinu poreza na kuće za odmor propisuje svojom odlukom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

Porez na kuće za odmor utvrđen je Odlukom o gradskim porezima koja se primjenjuje od 1. siječnja 2002. od kada iznos poreza po jednom četvornom metru korisne površine nije mijenjan.

Tijekom proteklog perioda, donošenjem Zakona o lokalnim porezima 2016. godine ukinut je porez na tvrtku te je iz istog razloga bilo potrebno iz važeće Odluke o gradskim porezima brisati odredbe vezane uz utvrđivanje i naplatu poreza na tvrtku.

Člankom 7. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23) nedvosmisleno je potvrđen stav Porezne uprave prema kojem činjenica da se u kući za odmor obavlja djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima za koje se plaća pripadajući porez propisan odredbama Zakona o porezu na dohodak ne znači dvostruko oporezivanje i da isto nema utjecaja na utvrđivanje statusa kuće za odmor, te se ovom Odlukom predlaže usklađenje Odluke o gradskim porezima na opisani način.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Grada Staroga Grada (do 24. studenog 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Pravni temelj za donošenje Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg porez na dohodak (u daljnjem tekstu: Prijedlog odluke) sadržan je u članku 19.a stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23) koji propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave svojom odlukom određuje visinu poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak. Nadalje, temelj za donošenje Prijedloga odluke je i članak 32. stavak 1. alineja 31. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20) kojim je propisano da Gradsko vijeće donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 114/23), kojeg je Hrvatski sabor donio 28. rujna 2023. godine, ukinut je prirez porezu na dohodak kao jedan od poreza koje su, temeljem dosadašnjih odredbi Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16, 101/17 i 114/22) mogle uvesti jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine). Istoga dana donesen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 114/23), kojim su, pored ostalog, slijedom navedenog ukidanja prireza porezu na dohodak ukinute i odredbe dosadašnjeg Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine“ broj 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20 i 151/22), kojima je bilo propisano da se porez na dohodak uvećava za iznos prireza porezu na dohodak.

Prirez porezu na dohodak je vrijednosno značajan izvor prihoda jedinica lokalne samouprave, pri čemu su, sukladno dosadašnjim propisima jedinice lokalne samouprave odnosno gradovi i općine mogli samostalno odlučivati o njegovu uvođenju, kao i o visini stope prireza porezu na dohodak unutar zakonom propisanog raspona.

Člankom 19.a stavkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da visine poreznih stopa poreza na dohodak određuju predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave svojom odlukom dok je stavkom 2. navedenog članka za gradove s manje od 30.000 stanovnika, kategorija u koju spada Grad Stari Grad, propisana niža stopa u granicama od 15% do 22,40%, te viša stopa u granicama od 25% do 33,60%. Niža porezna stopa odnosi se na dio porezne osnovice do visine od 50.400,00 eura dok se viša porezna stopa odnosi na dio porezne osnovice koji prelazi iznos od 50.400,00 eura.

Kako bi se jedinicama lokalne samouprave nadoknadio značajan gubitak prihoda uslijed ukidanja prireza porezu na dohodak, odredbama izmijenjenog Zakona o porezu na dohodak jedinicama lokalne samouprave omogućeno je da svojim odlukama samostalno upravljaju visinom stopa poreza na dohodak odnosno da propišu visinu stope ovoga poreza u Zakonom utvrđenim granicama za godišnje dohotke (dohodak od nesamostalnog rada, samostalne djelatnosti i drugi dohodak koji se ne smatra konačnim), a u svrhu postizanja ciljane visine prihoda potrebnih za nesmetano provođenje i ostvarivanje propisima utvrđenih poslova i zadataka jedinica lokalne samouprave.

Navedenim promjenama smanjit će se porezno opterećenje i povećati neto primanja odnosno raspoloživi dohodak poreznih obveznika. Međutim, navedenim izmjenama zakonskih propisa posljedično će se smanjiti prihodi od poreza i prireza na dohodak za Grad Stari Grad jer povećanje osobnih odbitaka izravno utječe na smanjenje porezne osnovice za obračun poreza na dohodak, no najveće smanjenje prihoda očekuje se zbog ukidanja prireza porezu na dohodak koji se u ovoj godini naplaćuje po stopi od 10%. Pritom je potrebno naglasiti da se radi o značajnom gubitku poreznih prihoda kojima se financira široki spektar potreba građana – od socijalne skrbi, predškolskog odgoja, kulture i sporta do komunalnog gospodarstva i prostornog planiranja.

Slijedom navedenog, i bez obzira na mogućnost propisivanja maksimalnih poreznih stopa u od 22,40% i 33,60%, Grad Stari Grad se odlučio na zadržavanje istog poreznog opterećenja na dohodak svojih građana te se predlaže određivanje poreznih stopa u iznosu koji će osigurati jednako porezno opterećenje dohotka kao i do sada. Isto će se osigurati na način da niža porezna stopa iznosi 22%, a viša porezna stopa 33%.

Predložene porezne stope izračunate su na način da je sada važećim stopama poreza na dohodak dodan pripadajući prirez što u konačnici daje jednako porezno opterećenje.

Izračun stopa poreza na dohodak na području Grada Staroga Grada.

20% + (20% x 10%) = 22% Niža stopa poreza na dohodak

30% + (30% x 10%) = 33% Viša stopa poreza na dohodak

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o komunalnom doprinosu (do 23. studenog 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Odluku o komunalnom doprinosu koja je na snazi  („Službeni glasnik Grada Staroga Grada br. 7/19) donijelo je Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2019. godine, sa stupanjem na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Staroga Grada.“

Prema odredbama članka 76. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da je komunalni doprinos novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine i da je proračunski prihod koji se koristi samo za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

Odredbom članka 78. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o komunalnom doprinosu kojom se, između ostalog, određuju zone za plaćanje komunalnog doprinosa, jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po pojedinim zonama te opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Kako se od 1. siječnja 2023. godine u aktima i rješenjima o komunalnom doprinosu iznos za plaćanje iskazuje u eurima, predloženim izmjenama želi se promijeniti valutu u kojoj je iskazana jedinična vrijednost, te se pritom zone, iznosi i opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima odobrava djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa uređuju na drugačiji način.

U odnosu na važeću Odluku o komunalnom doprinosu u članku 6. dodaje se nova zona ugostiteljsko turističke zone izvan naselja čime se ispravlja nelogičnost prema kojoj se komunalni doprinos za takve zone naplaćivao prema jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa po m3 građevine za IV. zonu ne uvažavajući pritom uređenost opremljenost takvih zona komunalnom infrastrukturom.

Člankom 7. nove Odluke utvrđuju se jedinične  vrijednosti komunalnog doprinosa po m³ građevine u pojedinoj zoni te se iste iskazuju u eurima.

Člankom 8. stavkom 3. nove Odluke dodatno se propisuje mogućnost ostvarenja popusta na jednokratnu uplatu cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa za obračunati komunalni doprinos za građenje obiteljskih kuća definiranih u članku 19. Odluke.

Člankom 18. nove Odluke propisuju izmijenjeni uvjeti za djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa na način da se umanjenje od 50% jedinične cijene komunalnog doprinosa, koje se prema odredbama stare Odluke odnosilo na prvih 400 m3, sada povećava na 500 m3 uz istovremeno povećanje potrebnog trajanja ukupnog prebivališta na području Grada Staroga Grada sa 10 na 15 godina i uz novi uvjet da investitor kojem se odobrava djelomično oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa u vlasništvu nema nekretninu stambene namjene. Također se propisuje mogućnost korištenja umanjenja po navedenim osnovama samo jednom te se isto pravo ne može koristiti za svaku novu ili drugu moguću gradnju ili rekonstrukciju.

U Članku 20. nove Odluke kao uvjet za ostvarivanje prava na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa brisan je uvjet da drugi član kućanstva, osim bračnog druga, podnositelja zahtjeva nije prethodno oslobođen od plaćanja komunalnog doprinosa ili je podnio zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa.

Člankom 21. propisano je da postupci započeti do dana stupanja na snagu nove odluke će se dovršiti prema odredbama stare odluke koja je na snazi.

Prema odredbama članka 78. stavka 2. Zakona, člankom 23. nove odluke propisana je objava u službenom glasniku i dan stupanja na snagu nove odluke.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi (do 23. studenog 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Odluku o komunalnoj naknadi koja je na snazi  („Službeni glasnik Grada Staroga Grada br. 7/19) donijelo je Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na sjednici održanoj dana 10. srpnja 2019. godine, sa stupanjem na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Staroga Grada.“

Prema odredbama članka 91. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) propisano je da je komunalna naknada novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture, dok je odredbama stavka 2. propisano da je komunalna naknada proračunski prihod koji se koristi za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture te da se može, na temelju odluke Gradskog vijeća, koristiti i za financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu grada, ako se time ne dovodi u pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne infrastrukture.

Odredbom članka 92. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se komunalna naknada plaća za nekretnine navedene u stavku 1. istog članka koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom, vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.

Kako na području koje teritorijalno pokriva Grad Stari Grad postoje nekretnine opisane u članku 92. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, a koje se nalaze izvan granica naselja iz članka 9. stavka 1. alineje 1. i 2. Odluke o komunalnoj naknadi, bilo je potrebno utvrditi posebnu zonu  za potrebe utvrđivanja visine komunalne naknade kao i pripadajući koeficijent zone (Kz). Isti se ovim prijedlogom utvrđuje u visini od 50% koeficijenta II. zone.

Odredbom članka 97. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.

Prema javno dostupnim podacima poslovni subjekti iz kategorije hoteli, apartmanska naselja i kampovi sa područja Grada Staroga Grada u prethodnoj godini (2022.) ostvarili su ukupni prihod od 94.951.424,00 Kn, odnosno 12.602.219,66  €, dok bi ukupni iznos komunalne naknade s predloženim izmjenama koeficijenata namjene nekretnina iznosio 120. 466,22 € što čini 0,96 % ukupnih prihoda. Pojedinačni iznosi komunalne naknade kreću se u rasponu od 0,76% do 1,13%.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B) (do 20. studenog 2023.)

OBRAZLOŽENJE

Odluku o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Staroga Grada br. 6/20) donijelo je Gradsko vijeće Grada Staroga Grada na sjednici održanoj dana 30. listopada 2020. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine.

Tom je Odlukom u članku 1. propisano da se vrijednost boda za izračun iznosa komunalne naknade utvrđuje po četvornom metru (m²) korisne površine stambenog prostora u Gradu Starome Gradu, dok je člankom 2. iste Odluke propisana vrijednost boda (B) u iznosu od 0,30 kn/m2 korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Starog Grada.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20),(u nastavku: Zakon) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave (Gradsko vijeće) donosi odluku o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

USKLAĐIVANJE ODLUKE O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE (B) S ODREDBAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU (NN 68/18, 110/18 i 32/20)

U stavku 2. članka 98. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje u kunama po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni jedinice lokalne samouprave.

Odredbom stavka 2. članka 99. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Nadalje, točkom 3. stavka 1. članka 101. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje godišnji iznos komunalne naknade, dok je stavkom 2. članka 101. propisano da se godišnji iznos komunalne naknade utvrđuje množenjem površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade i iznosa komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine.

Tako, upravo iz odredbe članka 101. Zakona o komunalnom gospodarstvu proizlazi obveza jedinice lokalne samouprave da odredi vrijednost boda komunalne naknade (B) na način kako je to predloženo u člancima 2. i 3. predložene Odluke, tj. da vrijednost boda (B) za izračun komunalne naknade bude jednaka godišnjem iznosu komunalne naknade po četvornome metru (m²) korisne površine stambenog prostora u prvoj zoni Grada Staroga Grada.

Obzirom da je do sada važećom Odlukom o određivanju vrijednosti obračunske jedinice – boda (B) vrijednost boda utvrđena u visini od 0,30 kn/m2 te da iz navedene odredbe nije bilo razvidno radi li se o mjesečnom ili godišnjem iznosu vrijednosti boda komunalne naknade (B), bilo je potrebno pristupiti izmjeni važeće Odluke o određivanju vrijednosti boda komunalne naknade na način kako je opisano i utvrditi vrijednost boda komunalne naknade (B) u godišnjem iznosu.

Odredbom članka 92. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu propisano je da se komunalna naknada plaća za nekretnine koje se nalaze na području na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te čini sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave. U proteklom razdoblju, usporedbom podataka o izvršenju Proračuna iz godine koja prethodi donošenju Odluke (2022. godina) u odnosu na 2021. godinu, utvrđeno je povećanje rashoda na pozicijama koje se financiraju iz komunalne naknade od 54%.

Novopredložena visina vrijednosti boda od 0,60 €/m2 predstavlja povećanje od 25,57 %

2022.

Plan savjetovanja s javnošću Grada Staroga Grada za 2022. godinu