Accessibility

Otvorena savjetovanja

Savjetovanja s javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenama neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređuju druga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba na području Grada Staroga Grada.

Jedinice lokalne samouprave objavljuju popis akata pred čije će donošenje ili izmjene provesti savjetovanje sa zainteresiranom javnosti odnosno Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnosti.

Provedba savjetovanja s javnošću u pravilu traje 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Savjetovanje može trajati kraće samo onda kad su nastupili izvanredni uvjeti radi kojih nije moguće provesti savjetovanje u zakonskom roku i u tom slučaju je razlog za skraćeno trajanje savjetovanja nužno jasno obrazložiti uz dokument koji se stavlja na savjetovanje.

Pozivamo zainteresiranu javnost da svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na konkretne nacrte za koje su savjetovanja otvorena dostave na adresu elektronske pošte grad@stari-grad.hr  ili na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za razdoblje 2024. - 2028. godina

U svrhu informiranja javnosti, Grad Stari Grad objavljuje Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za razdoblje od 2024. do 2028. godine.

Pravna osnova za donošenje Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada  za razdoblje od 2024. do 2028. godine je novi Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, objavljen u „Narodnim novinama“, broj 83/23 (u nastavku: Zakon), a koji je stupio na snagu dana 29. srpnja 2023.

Sukladno članku 39. Zakona, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je izraditi Prijedlog plana upravljanja pomorskim dobrom za iduće razdoblje od pet godina, a koji sadrži planirane aktivnosti na pomorskom dobru i prioritete njihove realizacije, izvore sredstava za njihovu realizaciju, plan održavanja, dohranjivanja i gradnje na pomorskom dobru, plan davanja dozvola na pomorskom dobru i plan nadzora ovlaštenika dozvola na pomorskom dobru te provesti javno savjetovanje u skladu s propisom kojim se uređuje pravo na pristup informacijama u trajanju od najmanje 30 dana. Po provedbi javnog savjetovanja, Plan donosi predstavničko tijelo.

Sugestije, primjedbe i prijedlozi upućuju se putem obrasca sudjelovanja objavljenog na mrežnim stranicama, koji je prilog ovom pozivu.

Ovim putem poziva se zainteresirana javnost da do 10. svibnja 2024. godine dostavi svoje sugestije, primjedbe i prijedloge putem popunjenog obrasca za savjetovanje s javnošću, na adresu elektroničke pošte grad@stari-grad.hr  te putem zemaljske pošte ili osobno u pisarnici, na adresi Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21 460 Stari Grad, s naznakom „Javno savjetovanje – Prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom 2024.-2028.“

Po završetku savjetovanja, svi pristigli doprinosi bit će razmotreni te prihvaćeni ili neprihvaćeni, uz obrazloženja koja će biti sastavni dio Izvješća o savjetovanju s javnošću. Izvješće će biti objavljeno na službenoj mrežnoj stranici Grada Staroga Grada.

Ukoliko ne želite da Vaši osobni podaci (ime i prezime) budu javno objavljeni, molimo da to jasno istaknete pri slanju obrasca. Anonimni, uvredljivi i irelevantni komentari neće se objaviti.

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o nerazvrstanim cestama

OBRAZLOŽENJE

Prema pravnom stajalištu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske izraženog u Presudi poslovni broj: Usoz-34/2022-10 od 11. prosinca 2023. godine ukida se Odluka o nerazvrstanim cestama Grada Starog Grada  KLASA:363-02/12-01/6 URBROJ:2128/03-12-1 od 30. travnja 2012. godine („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 7/12) i Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Starog Grada KLASA:363-02/12-01/6 URBROJ:2128-03-19-4 od 10. srpnja 2019. godine („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 7/19) te iste prestaju važiti danom objave presude u „Narodnim novinama“.

Grad Stari Grad donošenjem nove Odluke o nerazvrstanim cestama usklađuje istu s navedenom presudom navodeći valjanu pravnu osnovu za njeno donošenje, a u skladu s odredbama članka 11. stavka 1. i 3. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15, i 69/22) provodi savjetovanje i objavljuje dokument u svrhu savjetovanja s javnošću.