Accessibility

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

2021.

Zvučni zapis sa I. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 18. lipnja 2021. godine

Zapisnik sa I. sjednice Gradskog vijeća - 18.06.2021.

Zapisnik sa II. Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 28. srpnja 2021. godine

Zvučni zapis sa IV. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 17. studenog 2021. godine