Accessibility

Pravo na pristup informacijama

Službenica za informiranje:
Mihaela Petrić, dipl.iur.
Telefon: +385 21 766 322
Fax: +385 21 717 818
E-mail: pravnik@stari-grad.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradu Starome Gradu na jedan od slijedećih načina:

  • pisanim putem na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad
  • putem elektroničke pošte: pravnik@stari-grad.hr
  • telefaksom na broj: +385 21 717 818
  • telefonom na broj: +385 21 765 520; +385 21 766 322

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 – Ispravak).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).