Accessibility

Pravo na pristup informacijama

Službenica za informiranje:
Mihaela Petrić, dipl.iur.
Telefon: +385 21 766 322
Fax: +385 21 717 818
E-mail: pravnik@stari-grad.hr

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Gradu Starome Gradu na jedan od slijedećih načina:

  • pisanim putem na adresu Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad
  • putem elektroničke pošte: pravnik@stari-grad.hr
  • telefaksom na broj: +385 21 717 818
  • telefonom na broj: +385 21 765 520; +385 21 766 322

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti:

Naknada stvarnih materijalnih troškova za pružanje informacije

Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastaju pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14 i 15/14 – Ispravak).

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske

Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske je javno dostupan i omogućuje korisnicima prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija trajan pristup službenim dokumentima, pohranjenim u bazi elektroničkih dokumenata i/ili fizičkim zbirkama, radi informiranja i ponovne uporabe.
(Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske).

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (144,008 kB) Obrazac za pristup informacijama (51,2 kB) Obrazac za dopunu ili ispravak informacije (53,248 kB) Obrazac za ponovnu uporabu informacije (50,688 kB) Godisnje izvjesce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2015 godinu (211,315 kB) Godisnje izvjesce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2016 godinu (217,654 kB) Godisnje izvjesce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017 godinu (211,493 kB) Godisnje izvjesce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018 godinu (217,867 kB) Izvjesce o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019 godinu (218,248 kB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (219,047 kB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (219,555 kB) Odluka o dopuni Odluke o određivanju službene osobe mjerodavne za ostvarivanje prava na pristup informacijama (699,816 kB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (219,216 kB) POPIS KORISNIKA BESPOVRATNIH SREDSTAVA, SPONZORSTVA, DONACIJA ILI DRUGIH POMOĆI U 2022. godini (Članak 10. stavak 1. točka 8. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22)) (663,361 kB) Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (219,182 kB) Plan savjetovanja s javnošću Grada Staroga Grada za 2024. godinu (649,901 kB)