Gradska uprava

Gradonačelnik


 

Antonio Škarpa- gradonačelnik

 gradonacelnik@stari-grad.hr

Izabran za gradonačelnika Grada Staroga Grada 18. lipnja 2017. godine.

Stupio na dužnost 23. lipnja 2017. godine.

 

Dužnost obnaša profesionalno.

  

Žaneta Roić - zamjenica gradonačelnika 

zamjenicagradonacelnika@stari-grad.hr


Izabrana za zamjenicu gradonačelnika Grada Staroga Grada 18. lipnja 2017. godine.

Stupila na dužnost 23. lipnja 2017. godine.

 

Dužnost obnaša volonterski.

 

 

 ____________________________________________________________________

 

 

Nadležnost i djelokrug:

 

Gradonačelnik zastupa Grad i nositelj je izvršne vlasti Grada.
Mandat gradonačelnika traje četiri godine
U obavljaju izvršne vlasti gradonačelnik:

 

 

(Izvod iz Statuta Grada Staroga Grada /"Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13/)

- priprema prijedloge općih i drugih akata,
- izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća
- utvrđuje prijedlog proračuna Grada i prijedlog odluke o izvršenju proračuna Grada,
- upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Gradskog vijeća,
- odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada Staroga Grada čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,
- upravlja prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Grada,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Grada,
- imenuje i razrješava pročelnike upravnih tijela,
- imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
- imenuje i razrješava predstavnike Grada Staroga Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Grad Stari Grad ili u kojima Grad Stari Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Stari Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno,
- utvrđuje plan prijma u službu u upravna tijela Grada,
- utvrđuje prijedloge za izradu prostornih planova kao i za njihove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i dokumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- utvrđuje konačne prijedloge prostornih planova kao i prijedloge za njihovu izmjenu i dopunu,
- usmjerava djelovanje upravnih odjela i službi Grada u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada, odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni Gradu,
- nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
- daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
- obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
- zaključuje ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, odlukama Gradskog vijeća i drugim odlukama,
- daje punomoći za zastupanje,
- obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim propisima.

 

Usklađeno sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ("NN", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144712, 19/13, 137/15)

 

 

 

 

 

developed by Nove vibracije