Accessibility

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu

19. svibnja 2022.

Na temelju odredbi članka 46. Grada Starog Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18 i 2/20), članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), te Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 4/22) (dalje u tekstu: Plan) gradonačelnik Grada Staroga Grada dana 19. svibnja 2022. godine objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja

na pomorskom dobru na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu

 

I.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, registrirane za obavljanje djelatnosti za koju traže odobrenje, na podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu.

II.

Zahtjev za davanje koncesijskih odobrenja podnosi se na propisanom obrascu Zahtjeva Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Grada Staroga Grada, putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada, na adresu: Grad Stari Grad,  Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja, Novo riva 3,  21 460 Stari Grad , a sve sukladno Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru i Planu.

Tiskani obrazac zahtjeva može se preuzeti na protokolu Grada Staroga Grada ili na službenim mrežnim  stranicama Grada Staroga Grada www.stari-grad.hr

 

III.

Djelatnosti za koje se izdaju koncesijska odobrenja, sredstva, te visina naknade za odobrenje, određeni su Planom i Jedinstvenim popisom djelatnosti na pomorskom dobru, koji čini sastavni dio Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ broj 36/04, 63/08,133/13, 63/14) – (Prilog 1B-tablica 2.).

 

IV.

Podnositelj zahtjeva dužan je zahtjevu obavezno priložiti:

  • OIB podnositelja Zahtjeva (ili OIB osobe ovlaštene za zastupanje)
  • dokaz o registraciji djelatnosti za koju traži davanje koncesijskog odobrenja (izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti).
  • dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru, odnosno dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstva koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva.
  • dokaz o sposobnosti brodice/broda za plovidbu (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje brodicom/brodom).
  • presliku i skicu područja (mikrolokacije) s površinom na koju se odnosi zahtjev.
  • idejno rješenje objekta (samo u slučajevima kada se koncesijsko odobrenje traži za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine)
  • potvrdu upravnog odjela Grada Starog Grada, komunalnog društva Komunalno Stari Grad d.o.o., i Hvarski vodovod d.o.o. o nepostojanju dugovanja tražitelja koncesijskog odobrenja i navedenu potvrdu za sve povezane fizičke i pravne osobe sa tražiteljem koncesijskog odobrenja (ne stariju od 30 dana od dana objave javnog poziva),
  • izjava kojom se daje suglasnost komunalnom redaru Grada Staroga Grada za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije, koje se nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja koncesijskog odobrenja te ukoliko se na mikrolokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene koncesijskim odobrenjem.
  • izjava ovjerena kod javnog bilježnika, u smislu ovršne isprave, kojom podnositelj zahtjeva daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti, odnosno vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje, te prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjelih, a neplaćenih naknada za davanje koncesijskog odobrenja ili eventualnih naknada štete, te eventualnih troškova ovrhe.

 

V.

Podnositelju zahtjeva čiji zahtjev Vijeće ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Planom izdat će se koncesijsko odobrenje.

Koncesijsko odobrenje daje se na vremenski rok od 1 godine. Rok se određuje za kalendarsku (nedjeljivu) godinu.

 

VI.

Zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Staroga Grada za 2022. godinu podnose se u roku od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Staroga Grada, www.stari-grad.hr

Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti.

 

KLASA: 342-03/22-01/01
URBROJ: 2181-10-02-22-11
Stari Grad, 19. svibnja 2022.                                                                            Gradonačelnik

                                                                                                                        Antonio Škarpa

 

 

Sva dokumentacija dostupna je na linku "Javni pozivi i natječaji".