Accessibility

Za dan 7. travnja (srijeda) 2021. sazvana XXXIX. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada

6. travnja 2021.

Na temelju odredbe članka 55. stavka 1. i odredbe članka 56. stavka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj 12/09, 4/13, 5/13, 7/19 i 2/20), Predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada  saziva za dan 7. travnja (srijeda) 2021. godine, u 08:30 sati u Gradskoj knjižnici i Čitovnici XXXVIII. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA STAROGA GRADA

 

 

Dnevni red:

 

  1. Usvajanje zapisnika sa XXXVIII. sjednice Gradskog vijeća održane dana 11. veljače  2021. godine,

 

  1. V i j e ć n i č k a  p i t a n j a,

 

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u ovršnom postupku – Rino Barbić,

 

  1. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području

Grada Staroga Grada,

 

  1. Prijedlog Programa potpore poljoprivrednim gospodarstvima za nabavu sadnog materijala na području Grada Staroga Grada (2021.-2027.),

 

  1. Prijedlog  Odluke o ukidanju statusa javnog dobra,

 

  1. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2021. godini na području Grada Starog Grada,

 

  1. Prijedlog Plana aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara Grada Staroga Grada za 2021. godinu,

 

  1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Staroga Grada.