Accessibility

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu

7. svibnja 2021.

Komunalno Stari Grad d.o.o. dana 5. svibnja 2021. godine objavilo je natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu. Predmet natječaja, uvjeti i početne cijene zakupa kao i obveznu dokumentaciju možete vidjeti u tekstu natječaja. Pisane ponude se šalju poštom ili se predaju neposredno na protokol u zatvorenoj omotnici na adresi KOMUNALNO STARI GRAD d.o.o., Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad. Ponude moraju biti zaprimljene na protokol Društva najkasnije do 20. svibnja 2021. godine zaključno do 12:00 sati bez obzira na način dostave.