Accessibility

Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2022. godini

14. ožujka 2022.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivredne proizvođače s područja Grada Starog Grada da se prijave za sudjelovanje u realizaciji Programa nabave i sufinanciranja sadnog materijala u 2022. godini po principu plaćanja: Splitsko – dalmatinska županija, Grad Stari Grad  i krajnji korisnik po 1/3 od ukupnog iznosa.

Program ima za cilj podizanje novih višegodišnjih nasada vinove loze, maslina, voća i ljekovitog bilja.

Krajnji korisnik sredstava može biti isključivo pravna i fizička osoba koja je upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava odnosno u Upisnik poljoprivrednika i registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te ima:

  • prebivalište, odnosno sjedište na području Grada Starog Grada
  • poljoprivredno zemljište na području otoka Hvara upisano u ARCOD sustav te  

je vlasnik ili korisnik istog;

  • namjeru zasaditi najmanje 0,1 ha (1000 m2) zemljišta s tim da poljoprivredne rudine ne zauzimaju više od 5 % površine;
  • namjeru zasaditi najmanje 500 loza ili 30 stabala masline odnosno voća ili 500 sadnica ljekovitog bilja;
  • podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu i proračunu Grada Staroga Grada

 

Prijava se podnosi isključivo na Obrascu Prijave koji će biti objavljen na web stranici Grada u rubrici „Javni pozivi i natječaji“ i to putem preporučene pošte u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba obavezno čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i istu dostaviti na adresu: GRAD STARI GRAD, Novo riva 3, 21460 Stari Grad “Prijava na Javni poziv za sufinanciranje nabave sadnog materijala u 2022. godini“ – NE OTVARATI!

Uz prijavni obrazac potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.         presliku osobne iskaznice – za fizičke osobe

2.         presliku rješenja o upisu u sudski registar – za pravne osobe

3.         presliku izvatka iz registra udruga – za udruge

4.         presliku rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava – za OPG

5.         presliku računa za nabavljeni materijal

6.         potvrdu o nepostojanju duga sa osnova javnih davanja koju izdaje Porezna uprava.

7.         presliku zemljišnoknjižnog izvatka i preris katastarskog operata u svrhu dokazivanja vlasništva odnosno ugovor o najmu ili korištenju u svrhu dokazivanja drugog osnova korištenja poljoprivredne površine.

 

 

Rok za podnošenje prijava je zaključno do 25. travnja 2022. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave.