Accessibility

Javni natječaj za prijam u službu

21. srpnja 2021.

Na temelju odredbe članka 17.stavak 1. i članka 19. stavak 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), odredbe članka 18. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 74/10 i 125/14), odredbe članka 14. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Starog Grada“, broj: 9/19) i odredbe članka 3. stavka 1. alineje 1. Plana prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2021. godinu, („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 4/21) v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada raspisuje J A V N I  N A T J E Č A J za prijam u službu U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL U ODSJEKU ZA RAČUNOVODSTVO, PRORAČUN I FINANCIJE

 

1. Službenik visoke stručne spreme I kategorije – viši rukovoditelj –  voditelj Odsjeka za računovodstvo, proračun i financije na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

1 izvršitelj / izvršiteljica, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim Novinama br.83/2021. od 21. srpnja 2021. godine.

 

Sva dokumentacija dostupna je na linku Javni natječaj za prijem u službu - Javni pozivi i natječaji | Stari Grad (stari-grad.hr)