Accessibility

Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela

20. listopada 2021.

Sukladno odredbi članka 19. stavka 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («NN», broj: 86/08, 61/11, 4/18, 96/18), Gradonačelnik Grada Staroga Grada, raspisao je Javni natječaj  KLASA: 112-02/21-01/, URBROJ: 2128/03-21-1 od 15. listopada 2021. godine,  koji je objavljen u („Novinama“ broj:113/21 od datuma 20. listopada 2021. godine) za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada

  • 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca.

 

Prijave na Natječaj se podnose putem pošte (preporučenom pošiljkom) u roku od 8 dana od dana objavljivanja Natječaja u «Narodnim novinama – Oglasne stranice», na adresu: Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad, sa naznakom: «za Natječaj – pročelnik/ica». Prijave se mogu dostaviti i osobno u pisarnicu Grada Staroga Grada Novo riva 3, 21460 Stari Grad, u zatvorenoj koverti.


Od dana objave u «Narodnim novinama» počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili osobnom dostavom u Pisarnicu Grada u zatvorenoj kuverti. Zadnji dan za predaju prijave je 28. listopada 2021. godine.

Javni natječaj i upute kandidatima/kandidatkinjama dostupni su na linku Narodnih novina i na  "Javni pozivi i natječaji".