Accessibility

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA ZA 2021. GODINU

28. prosinca 2020.

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.), te članka 46. stavka 3. podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ , broj:   12/09, 3/10, 4/13 , 5/13, 6/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje: Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa područja Grada Staroga Grada za 2021. godinu, Javni natječaj za financiranje projekata udruga u športu sa područja Grada Staroga Grada za 2021. godinu, Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz područja socijalne skrbi za 2021. godinu, Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Staroga grada za 2021. godinu i Javni natječaj za financiranje projekata udruga u zdravstvu sa područja Grada Staroga Grada za 2021. godinu. Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 27. siječnja 2021. godine. Javni natječaj i cjelokupna dokumentacija dostupni su na internet stranici Grada Staroga Grada pod linkom Javni pozivi i natječaji.