Accessibility

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Helios-dijela naselja Staroga Grada

9. studenoga 2021.

 

GRAD STARI GRAD

KLASA: 350-01/21-01/12

URBROJ: 2128/03-21-5

Datum: 05. studenog 2021. godine

 

 

 

Informacija o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Helios-dijela naselja Staroga Grada

 

Grad Stari Grad provodi postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja (dalje u tekstu UPU) Helios-dijela naselja Staroga Grada.

 

Postupak ocjene se provodi temeljem Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja na strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17) i mišljenja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije od 24. rujna  2021. (KLASA: 351-02/21-02/0028, URBROJ: 2181/1-10/14-21-0002).

 

Nositelj izrade predmetnog UPU je Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada, Odsjek za prostorno planiranje i uređenje, zaštitu okoliša, komunalne poslove i poslove redarstva. Nadležno tijelo za provođenje postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš predmetnog UPU-a je Gradonačelnik Grada Staroga Grada.

 

Sukladno čl. 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš UPU Helios-dijela naselja Staroga Grada zajedno sa ovom Informacijom objavljuje se na web stranici Grada Staroga Grada (www.stari-grad.hr)