Accessibility

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

2022.

Zapisnik sa VI. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 27. siječnja 2022. godine

Zapisnik sa VII. Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 23. lipnja 2022. godine

Zapisnik sa VIII. Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 08. kolovoza 2022. godine

Zapisnik sa X. Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane 21. 11.2022.

Zapisnik sa XI. Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane 28.11.2022.