Accessibility

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća

2021.

Zvučni zapis sa I. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 18. lipnja 2021. godine

Zapisnik sa I. sjednice Gradskog vijeća - 18.06.2021.

Zapisnik sa II. Sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 28. srpnja 2021. godine

Zapisnik sa III. Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 04. studenog 2021. godine

Zvučni zapis sa IV. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada od 17. studenog 2021. godine

Zapisnik sa IV sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada održane dana 17. studenog 2021. godine

Zapisnik sa V. Sjednice Gradskovg vijeća Grada Staroga Grada od 23. prosinca 2021. godine