Accessibility

Javni poziv za zapošljavanje pripravnika/-ice- Kustosa/-ice u – Muzej Staroga Grada

3. lipnja 2024.

Na temelju članka 20. Statuta Muzeja Staroga Grada, te članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja Staroga Grada , v.d. ravnatelj Vilma Matulić objavljuje
JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto:
1. Pripravnik/ica – Kustos/ica – voditelj/ica zbirki – 1 izvršitelj/ica
Vrsta radnog odnosa: rad na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
• Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij odnosno VSS sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13 i 139/13, 101/14, 60/15) humanističkih znanosti.
• znanje rada na računalu u okviru poslova radnog mjesta (uredski paketi, M++, S++);
• aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prednost:
• Znanje francuskog jezika

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati su uz prijavu na natječaj dužni priložiti:
• životopis
• domovnicu
• diplomu o stečenoj stručnoj spremi
• uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti po posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.
Pisane prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Muzej Staroga Grada, Ulica braće Biankini 4, 21460 Stari Grad, s naznakom „za natječaj“.
Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od objave na mrežnim stranicama Muzeja Staroga Grada, Grada Staroga Grada i Zavodu za zapošljavanje. Osobe koje ne podnesu pravovremene i uredne prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj te se njihove prijave neće razmatrati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku osam (8) dana od dana izbora.

 

Izvor