Accessibility

Javni natječaji za financiranje projekata udruga sa područja Grada Staroga Grada za 2023. godine

16. siječnja 2023.

Temeljem članka 6. i 10. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine 26/15.), te članka 46. stavka 3. podstavka 21. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“ , broj:   12/09, 3/10, 4/13 , 5/13, 6/18 i 2/20), Gradonačelnik Grada Staroga Grad objavljuje slijedeće Javne natječaje za financiranje projekata udruga u kulturi, šprtu, socijalnoj skrbi, ostalih udruga civilnog društva i u zdravstvu. 

1. Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi sa područja Grada Staroga Grada za 2023. godinu

2. Javni natječaj za financiranje projekata udruga u športu sa područja Grada Staroga Grada za 2023. godinu

3. Javni natječaj za financiranje javnih potreba iz područja socijalne skrbi za 2023. godinu

4. Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Staroga Grada za 2023. godinu 

5. Javni natječaj za financiranje projekata udruga u zdravstvu sa područja Grada Staroga Grada za 2023. godinu.

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata je do 15. veljače 2023. godine. 

 

Javni natječaji s prilozima dostupni su na linku Javni pozivi i natječji