Accessibility

Javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje u 2022. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodjelu kompostera u 2022. godini za kućno kompostriranje, KLASA: 351-04/22-01/02, URBROJ:    2181-10-02-22-1 od 6. travnja 2022. godine, Grad Stari Grad dana 6. travnja 2022. godine raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DODJELU KOMPOSTERA ZA KUĆNO KOMPOSTIRANJE U 2022. GODINI

 

1. PRAVNA OSNOVA

Planom gospodarenja otpadom Grada Staroga Grada za razdoblje od 2018. do 2022. godine (Službeni glasnik Grada Staroga Grada, br. 6/18) kao jedna od mjera sprečavanja nastanka otpada  na području Grada Staroga Grada definirana su mjere: Promicanje kućnog kompostiranja i nabava i distribucija kućnih kompostera.

 

2. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje tijekom 2022. godine (U daljnjem tekstu: Javni poziv) je dodjela kompostera za kućno kompostiranje građanima Grada Staroga Grada bez naknade.

Zapremnina svakog pojedinog kompostera je 400 litara. Komposteri su proizvedeni od polipropilena.

 

3. RASPOLOŽIVI BROJ KOMPOSTERA

Ovim Javnim pozivom osigurano je ukupno 700 komada kompostera za 2022. godinu.

Grad Stari Grad zadržava pravo ne dodijeliti sve raspoložive kompostere ili osigurati dodatna sredstva i nabaviti određeni dodatni broj kompostera.

 

4. OPĆI UVJETI KOJE PODNOSITELJI ZAHTJEVA MORAJU UDOVOLJITI

Pravo na dodjelu kompostera za kućno kompostiranje iz točke 2 ovog Javnog poziva, bez naknade, ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava slijedeće uvjete:

 • da je korisnik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Staroga Grada (u smislu odredbi članka 70. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21))
 • da je obveznik plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta,
 • da nema nepodmirenih dospjelih obveza Gradu Starom Gradu i komunalnom društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. s bilo koje osnove,
 • da raspolaže prostorom za smještaj kompostera.

Ispunjenje navedenih uvjeta provjerava Komunalno Stari Grad d.o.o. u suradnji s Jedinstvenim upravnim odjelom Grada Staroga Grada uvidom u registar obveznika komunalne naknade, uvidom u registar dužnika prema Gradu Starom Gradu, kao i podacima iz evidencije komunalnog društva Komunalno Stari Grad  d.o.o.

Jedan korisnik javne usluge može podnijeti samo jedan zahtjev temeljem ovog Javnog poziva te ima pravo na dodjelu jednog kompostera.

 

5. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Podnositelj prijave na ovaj Javni poziv mora priložiti:

 • cjelovito popunjen zahtjev za dodjelu kompostera (Prilog 1), vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva,

Zahtjev za dodjelu kompostera može se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Staroga Grada i komunalnog društva Komunalno Stari Grad d.o.o.:  

www.stari-grad.hr  i www.komunalno-stari-grad.hr  ili osobno na protokolu Komunalno Stari Grad d.o.o. u uredovno radno vrijeme i uz prethodnu najavu.

 

6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za dodjelu kompostera dostavlja se:

 • na e-mail: komunalno.stari.grad@gmail.com
 • osobnom dostavom na protokol Komunalno Stari Grad d.o.o. u uredovno radno vrijeme
 • preporučenom pošiljkom s naznakom na omotnici datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu, na adresu: Komunalno Stari Grad d.o.o., Trg Ploča 7, 21460 Stari Grad s naznakom „Javni poziv-komposteri“.

Vrijeme podnošenja zahtjeva je sat i minuta kada je e-mail sa zahtjevom evidentiran na serveru Komunalno Stari Grad d.o.o., te sat i minuta kada je zahtjev osobno donijet na protokol Komunalno Stari Grad d.o.o. odnosno kada je preporučena pošiljka zaprimljena u poštanskom uredu.

Zahtjevi predani prije objave ovog Javnog poziva neće se razmatrati.

 

7. ROKOVI ZA DOSTAVU

Rok za dostavu zahtjeva započinje objavom ovog Javnog poziva, odnosno 11. travnja 2022. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenim mrežnim stranicama Grada Starog Grada i Komunalno Stari Grad d.o.o.

Javni poziv zatvara se u trenutku kada zaprimljeni zahtjev, u odnosu na raspoloživi broj kompostera, dosegnu 120% ukupnog raspoloživog broja kompostera, odnosno ako je predano 840 i više zahtjeva i/ili ako je iscrpljen raspoloživi broj kompostera.

Zahtjevi podneseni na ovaj Javni poziv nakon zatvaranja javnog poziva neće biti uključeni u postupak dodjele.

Grad Stari Grad zadržava pravo otkazivanja ovog Javnog poziva u bilo kojoj fazi postupka, bez dodatnog obrazloženja, uz obavezu da Obavijest o otkazivanju objavi na službenim mrežnim stranicama Grada Staroga Grada.

 

8. OBRADA ZAHTJEVA I DODJELA KOMPOSTERA

Komposteri se dodjeljuju prema redoslijedu zaprimanja zahtjeva za dodjelu (dan, sat i minuta zaprimanja) a najviše do iscrpljenja svih raspoloživih kompostera.

Razlozi za neprihvaćanje zahtjeva za dodjelu kompostera su slijedeći:

 • podnositelj zahtjeva ne zadovoljava opće uvjete iz točke 4. ovog Javnog poziva,
 • podnositelj zahtjeva dostavio je zahtjev na neki drugačiji način od onog definiranog točkom 6. ovog Javnog poziva,
 • podnositelj zahtjeva dostavio je zahtjev nakon zatvaranja ovog Javnog poziva,
 • ukoliko nema više raspoloživih kompostera.

 

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PREUZIMANJA KOMPOSTERA

Prihvatljivi korisnici komposter mogu preuzeti u prostorijama Komunalno Stari Grad d.o.o. (zgrada bivše Vinarije) uz prethodnu najavu i dogovor na broj: +385 (0)95 319 90 75 (Borna)

 

 

10. PONOVNO OTVARANJE JAVNOG POZIVA

Grad Stari Grad zadržava pravo ponovnog otvaranja ovog Javnog poziva u slučaju:

 • Ukoliko nakon pregleda svih zaprimljenih zahtjeva do zatvaranja javnog poziva ostane raspoloživih kompostera, odnosno ne dodijeli se svih planiranih 700 kompostera,
 • Ukoliko se osigura nabava dodatnih kompostera u 2022. godini.

Obavijest o ponovnom otvaranju javnog poziva sa svim uvjetima i rokovima objavljuju se na službenim mrežnim stranicama Grada Staroga Grad i oglasnoj ploči Grada Staroga Grada minimalno 5 dana prije ponovnog otvaranja javnog poziva.

 

12. UVJETI KORIŠTENJA

Korisnici kojima se odobri zahtjev za dodjelu kompostera dužni su:

 • koristiti komposter u svrhu provođenja kućnog kompostiranja,
 • koristiti komposter na prostoru za koji je tražio komposter ,
 • osigurati komposter od krađe na način da ga korisnik postavi na zaštićeno neizloženo mjesto,
 • dozvoliti predstavniku Grada Staroga Grada ili komunalnog društva Komunalno Stari Grad d.o.o. povremenu kontrolu načina korištenja i održavanja kompostera.

 

13. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Javni poziv objavljuje se 6. travnja 2022. godine na službenim mrežnim stranicama Grada Starog Grada i komunalnog društva Komunalno Stari Grad d.o.o.: 

www.stari-grad.hr  i www.komunalno-stari-grad.hr

Predani zahtjevi sa prilozima se ne vraćaju korisniku a podaci iz zahtjeva i prilogu su podložni provjeri.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj Javni poziv mogu se dobiti u Komunalno Stari Grad d.o.o. u uredovno radno vrijeme na tel. 021 765 299 ili na mail: komunalno.stari.grad@gmail.com  

 

KLASA: 351-04/22-01/02

URBROJ: 2181-10-02-22-2

Stari Grad, 6. travnja 2022. godine

GRADONAČELNIK

Antonio Škarpa, v.r.