Novosti

Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u K.O. Vrbanj


24.07.2020

Na temelju odredbe članak 131. do 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj: 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 , 92/14 i 110/19) Gradonačelnik Grada Staroga Grada objavljuje JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama
o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u K.O. Vrbanj

 


I. Ovim pozivom obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta u K.O. Vrbanj.


Oznaka ceste: SG319


Opis dionice: od ŽC60206 do iza objekta na adresi Vrbanj 221A (predio Poslovna zona), duljine cca 83 m u smjeru zapad-istok.


Datum započinjanja radova: 29. srpnja 2020. godine


Snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne nerazvrstane ceste izradit će ovlašteni inženjer geodezije Tedi Carić, Hvar izmjera d.o.o., Ulica Bojanić bad 31, Jagodna, 21465 Jelsa.


Grad Stari Grad započet će s obilježavanjem granica zemljišta na kojem su izgrađene nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji se brine da lomne točke granica ceste budu ispravno obilježene.


II. Nositelji stvarnih prava na zemljištu mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja predmetne ceste te zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 29. srpnja 2020. godine u vremenu od 12:00 do 13:00 na adresi Vrbanj 221A, Vrbanj, Poduzetnička zona Vrbanj.


III. Ovaj Javni poziv objaviti će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Grada Staroga Grada, a obavijest o istom objaviti će se u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“.

 


GRADONAČELNIK
Antonio Škarpa

developed by Nove vibracije