Novosti

Zaključak načelnika Stožera za postupanje u trgovinama


19.03.2020

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA STAROGA GRADA


KLASA: 810-01/20-01/9
UBROJ: 2128/01-20-3
Stari Grad, 19. ožujka 2020. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 32. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18) te preporukama i smjernicama Stožera civilne zaštite RH vezano za aktualnu situaciju širenja COVID-19, načelnik Stožera civilne zaštite grada Staroga Grada, d o n o s i

ZAKLJUČAK O ODREĐIVANJU OBVEZA ZA PRODAVAONICE I OBJEKTE KOJI NASTAVLJAJU S RADOM


Članak 1.
(1) Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad obvezni su:
• osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
• svu rasutu robu prodavati zapakirano
• primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
• organizirat rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjera socijalnog distanciranja te redovito provjeravati prostore
• osigurati punktove s dezinfekcijom sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjena rizika od zaraznih bolesti
• na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

Članak 2.
Poslovođe su dužne osigurati provođenje uputa o udaljenosti između osoba u zatvorenom prostoru. U zatvorenom prostoru udaljenost među osobama treba biti razmak od najmanje dva metra.

Članak 3.
(1) Zabranjuje se boravak više od 5 kupaca u trgovinama u isto vrijeme. Ova zabrana odnosi se na sve trgovine neovisno o namjeni, osim onih navedenih u stavku 2. do 4. ovog članka.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog Zaključka, za trgovine Tommy (trajektna luka), Tommy (centar), Studenac (Močica), Volat i Maestral zabranjuje se boravak više od 10 kupaca u isto vrijeme.
(3) U pekarama se dopušta ulazak osoba po načelu „jedan po jedan“.
(4) Zabranjuje se boravak više od 2 kupca u ribarnicama i mesnicama u isto vrijeme.
(5) U slučaju potrebe, poslovođe i voditelji poslovnica mogu odrediti i manji broj osoba koje će boraviti u trgovinama od onog koji je predviđen ovim Zaključkom.

Članak 4.
Svako kršenje odredbi ovog Zaključka poslovođe i voditelji poslovnica dužni su prijaviti Stožeru civilne zaštite Grada Staroga Grada.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Staroga Grada.
NAČELNIK STOŽERA
Antoni Ivanković, v.r.

 

developed by Nove vibracije