Novosti

Odluka o proširenju mjera prevencije širenja korona virusa (COVID - 19)


20.03.2020

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“, broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19), čl. 4. st. 1. Zakona o zaštiti pučanstva od širenja zaraznih bolesti („NN“ 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) i članka 32. Statuta Grada Staroga Grada („Službeni glasnik Grada Staroga Grada“, broj: 12/09, 3/10, 4/13, 5/13, 6/18) te preporukama i smjernicama Stožera civilne zaštite RH vezano za aktualnu situaciju širenja COVID-19, Stožer civilne zaštite grada Staroga Grada, na svojoj 2. sjednici održanoj dana 18. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU O PROŠIRENJU MJERA PREVENCIJE ŠIRENJA
KORONA VIRUSA (COVID-19)

Članak 1.


(1) Obustavlja se rad svih trgovina na području Grada Staroga Grada, osim
 prodavaonica prehrambenih artikala,
 prodavaonica prehrambenih i higijenskih artikala,
 tržnica i ribarnica,
 specijalizirana prodavaonica za prodaju i izdavanje lijekova (ljekarna),
 specijalizirana prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda,
 poljoprivrednih ljekarni,
 benzinskih postaja,
 kioska,
 pekarnica,
 kemijskih praonica rublja,
 specijalizirana prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
 specijalizirana prodavaonica dječje opreme,
 specijalizirana prodavaonica hrane za životinje,
 izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji,
 logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda i veledrogerija, na vrijeme od 30 dana.
(2) Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s ovom Odlukom obvezni su:
• osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta
• svu rasutu prodavati zapakirano
• primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora
• organizirat rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjera socijalnog distanciranja redovito provjeravat prostore
• osigurati punktove s dezinfekcijom sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjena rizika od zaraznih bolesti
• na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.

 

 

 

Članak 2.
Obustavlja se rad svih ugostiteljskih objekata na području Grada Staroga Grada, osim onih koji mogu osigurati isključivo pripremu i dostavu hrane, na vrijeme od 30 dana.

Članak 3.
Obustavljaju se sve uslužne djelatnosti (saune, masaže, pedikerske radnje, frizerski saloni i srodne djelatnosti) na vrijeme od 30 dana.

Članak 4.
(1) Sukladno odluci Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, u luci Stari Grad zabranjuju se privezi nautičkih plovila, posebice plovila iz međunarodne plovidbe. Posadi i putnicima navedenih plovila strogo je zabranjeno iskrcavanje na obalu. Ova mjera određuje se na vrijeme od 15 dana.
(2) Cestovni linijski promet odvija se svakodnevno sukladno voznom redu predviđenom za subotu.
(3) Ukida se autobusna linija na relaciji Stari Grad-Split i Stari Grad-Sućuraj-Stari Grad.

Članak 5.
Sve sahrane na gradskom groblju na području Staroga Grada, Dola, Vrbanja i naselja Selca održavat će isključivo u krugu obitelji, bez rukovanja prilikom žalovanja te će se obred obavljati bez posvećene vode.
Članak 6.
(1) Sportska igrališta u vlasništvu Grada, igralište Dolci i igralište u Vrbanju te sva ostala sportska igrališta i parkovi zatvaraju se za korisnike do opoziva
(2) Dječji park „Vorba“ također se zatvara za korisnike do opoziva.

Članak 7.
(1) Do daljnjega se zabranjuju posjeti Domu za starije i nemoćne osobe Split, Izdvojena lokacija Stari Grad.
(2) Do daljnjega prestaje redovito obavljanje poslova Dječjeg vrtića „Sardelice“ i izdvojene lokacije u naselju Vrbanj.
(3) Ravnateljica Dječjeg vrtića obvezna je uspostaviti dežurstva i prihvat djece za koju roditelji ne mogu osigurati čuvanje i drugu skrb.

Članak 8.
(1) Do daljnjeg se odgađaju svi javni skupovi planirani u Gradu Starome Gradu, a isto tako do daljnjega se neće moći koristiti prostori Gradske vijećnice ni prostor kino dvorane kao ni ostali prostori u vlasništvu Grada Staroga Grada za okupljanje i javne skupove.
(2) Do daljnjega prestaje redovito obavljanje poslova Gradske knjižnice i Čitaonice te Muzeja Grada Staroga Grada.

Članak 9.
(1) Obustavlja se rad sa strankama u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada i gradskim tvrtkama.
(2) Preporuča se da se obraćanje javnim službama vrši isključivo putem sredstava telefonske i elektronske komunikacije, a da se dolazak u službene prostorije smanji na najmanju moguću mjeru radi prevencije širenja virusa.
Članak 10.
(1) Pozivaju se privatni iznajmljivači da zatvore sustav rezervacija u svojim smještajnim kapacitetima odnosno da ne primaju goste do 1. svibnja.
(2) Turistička zajednica Grada Staroga Grada i privatni iznajmljivači dužni su prijaviti dolazak svake osobe koja je pristigla iz neke od država za koje je donesena Odluka o posebnoj sigurnosnoj mjeri izolacije osoba:
https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20o%20posebnoj%20mjeri%20izolacije_16.3.2020..pdf

 

 


Članak 11.
(1) Svi građani koji su doputovali iz inozemstva, a izrečena im je mjera samoizolacije, dužni su poštivati izrečene mjere. U suprotnome isti će biti sankcionirani.
(2) Svi građani koji su doputovali na otok Hvar, a nije im izrečena mjera samoizolacije, te građani koji borave na otoku Hvaru dužni su se pridržavati mjera Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u vezi poštivanja osnovnih pravila osobne higijene, ponašanja na otvorenom te izbjegavati socijalne kontakte.
(3) U zatvorenom prostoru udaljenost među osobama treba biti dva metra, a na otvorenom jedan metar.
(4) Zabranjuje se okupljanje više od 5 osoba na jednom mjestu.

Članak 12.
Pozivaju se građani da Policijskoj postaji Hvar prijave uočene slučajeve kršenja mjera samoizolacije, sukladno pozivu Nacionalnog i Županijskog stožera civilne zaštite.

Članak 13.
Za provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke ovlašćuju se Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada te operativne snage sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada.

Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do opoziva, a objavit će se na web stranicama Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije