Novosti

Informacija o stavljanju na javni uvid Nacrt URBANISTIČKOG KONCEPTA UREĐENJA OBALNOG POJASA GRADA STAROGA GRADA


05.11.2019

Na temelju odredbi članka 163. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj: 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj: 64/08, 80/13) Jedinstveni upravni odjel Grada Staroga Grada daje sljedeću

I N F O R M A C I J U
o stavljanju na javni uvid

NACRT URBANISTIČKOG KONCEPTA UREĐENJA OBALNOG POJASA
GRADA STAROGA GRADA

Obavještava se javnost i zainteresirana javnost da se na javni uvid stavlja Nacrt Urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada .

Tijelo nadležno za izradu Urbanističkog koncepta:
Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad

Način davanja mišljenja, primjedbi i prijedloga:
Nacrt Urbanističkog koncepta stavlja se na javni uvid na mrežne stranice Grada Staroga Grada, www.stari-grad.hr i u prostorijama Grada Staroga Grada na adresi:

GRAD STARI GRAD
Novo riva 3
21460 Stari Grad

Nacrt Urbanističkog koncepta biti će na javnom uvidu u razdoblju:
Od 9. listopada do 8. studenog 2019. godine.

Tijekom trajanja javnog uvida javnost i zainteresirana javnost može dati mišljenja, primjedbe i prijedloge na sljedeće načine:

- upisivanjem u Knjigu mišljenja, primjedbi i prijedloga koja se nalazi u prostorijama Grada Staroga Grada u kojima je izložen Nacrt Urbanističkog koncepta,
- putem elektronske pošte: grad@stari-grad.hr
- putem pošte na adresu: Grad Stari Grad, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koje nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Obuhvat Urbanističkog koncepta:
Od uvale Maslinica do uvale Zavala na poluotoku Kabal te od Uvale Zavala do Uvale Žukova.

Sažetak postupka koji će se provesti:


Urbanistički koncept uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada stavlja se na javni uvid radi pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti kako bi se osigurala izrada što kvalitetnijeg i cjelovitijeg dokumenta. Nakon što se razmotre sva prispjela mišljenja te izvrše eventualne izmjene utvrditi će se Konačni prijedlog Urbanističkog koncepta.
Konačni prijedlog Urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada biti će objavljen na Internet stranicama Grada Staroga Grada na linku "Obavijesti, oglasi i natječaji". 

developed by Nove vibracije