Gradska uprava

Gradsko vijeće


 IZABRANI ČLANOVI (VIJEĆNICI) GRADSKOG VIJEĆA

(LOKALNI IZBORI, 21. 05. 2017.)

 

1. Teo Bratanić (GB)

2. Pero Fredotović (HDZ)

3. *Toni Lučić Lavčević (SDP)

4. Nikola Lupi (GB)

5. Mate Mijić (HDZ)

6. Jure Moškatelo (HDZ)

7. Marija Novak (HDZ)

8. Perislav Petrić (SDP)

9. Fani Plančić (GB)

10. Stjepko Račić (GB)

11. *Tarita Radonić (HDZ)

12. Ivica Moškatelo (GB)

13. Prosper Vlahović (HDZ)

 

_________________________________________________________________ 

 

Tumač kratica:

GB - Grupa birača 

HDZ - Hrvatska demokratska zajednica

SDP - Socijaldemokratska partija Hrvatske

  

Konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća održana je 28. lipnja 2017. godine s početkom u 11:00 sati, u prostoriji Gradske vijećnice u Starome Gradu, Novo riva 3, 21460 Stari Grad. Na sjednici je za predsjednicu Vijeća izabrana Silvana Sanseović (GB), čime je Vijeće Konstituirano. Na istoj sjednici za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je Toni Lučić Lavčević (SDP).

 

Mandat vijećnika Antonija Škarpe miruje po sili zakona (zbog nespojivosti vijećničke i gradonačelničke dužnosti). Zamjenjuje ga  vijećnica Silvana Sanseović 

Mandat vijećnika Vinka Maroevića miruje na osobni zahtjev.  Zamjenjuje ga vijećnica Tarita Radonić. 

Mandat vijećnice Đurđice Plančić miruje na osobni zahtjev. Zamjenjuje ju vijećnik Toni Lučić Lavčević.

 

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Staroga Grada g. Teo Bratanić   e-mail predsjednikvijeca@stari-grad.hr 


________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                               Gradsko vijeće - nadležnost i djelokrug:

(Izvod iz Statuta Grada Staroga Grada /"Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13/)
 

 1. - donosi Statut Grada,
 2. - donosi Poslovnik o radu,
 3. - donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 4. - donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. - donosi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. - donosi odluku o privremenom financiranju
 7. - nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada,
 8. - odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Grada u visini pojedinačne vrijednosti više od više od 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
 9. - donosi odluku o promjeni granice Grada Staroga Grada
 10. - uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 11. - donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 12. - donosi odluke o pristupanju izradi prostornih planova iz nadležnosti grada, te odluke o izradi njihovih izmjena i dopuna,
 13. - donosi prostorne planove iz nadležnosti Grada kao i njihove izmjene i dopune,
 14. - osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe, za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 15. - odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava u skladu sa zakonom,
 16. - odlučuje i stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima, ako zakonom nije drugačije propisano,
 17. - daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju tih ustanova nije drugačije propisano,
 18. - donosi odluku o zaduživanju Grada u skladu s posebnim zakonom,
 19. - donosi odluku o suglasnosti na zaduživanje pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Grada i o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova čiji je osnivač Grad,
 20. - donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 21. - razmatra i odlučuje o polugodišnjim izvješćima o radu gradonačelnika,
 22. - razmatra i odlučuje o izvješću o pojedinim pitanjima iz djelokruga gradonačelnika,
 23. - raspisuje lokalni referendum sukladno Zakonu,
 24. - raspisuje referendum za opoziv gradonačelnika i njegova zamjenika sukladno Zakonu,
 25. - raspisuje izbore za članove vijeća mjesnih odbora,
 26. - bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
 27. - osniva radna tijela, bira i razrješuje članove tih tijela te bira, imenuje i razrješuje i druge osobe određene zakonom, drugim propisom ili ovim Statutom,
 28. - odlučuje o davanju koncesija sukladno posebnim zakonima,
 29. - odlučuje o pokroviteljstvu,
 30. - donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 31. - donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.

 (Usklađeno s Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 128/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)

 

STALNA RADNA TIJELA GRADSKOG VIJEĆA:

 (tekući mandat: 2017. - 2021.) 

 

Stalna radna tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: stalna radna tijela) osnivaju se radi proučavanja i razmatranja pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Gradskog vijeća.

Mandat članova stalnih radnih tijela traje četiri godine, sukladno trajanju mandata vijećnika Gradskog vijeća.
 

 


1. MANDATNA KOMISIJA predsjednik i dva člana

1. Prosper Vlahović - predsjednik

2. Teo Bratanić - član

3. Perislav Petrić - član

 

Mandatna komisija:
- na konstituirajućoj sjednici obavještava Gradsko vijeće o provedenim izborima za Gradsko
vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog
povjerenstva o provedenim izborima,
- obavještava Gradsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o
zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o mirovanju mandata vijećnika po sili zakona, o mirovanju
mandata iz osobnih razloga i o mirovanju mandata zbog obnašanja nespojive dužnosti te o
zamjeniku vijećnika koji umjesto njega počinje obavljati vijećničku dužnost,
- obavještava Gradsko vijeće o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 

 


2. ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA predsjednik i četiri člana

1. Tarita Radonić - predsjednica

2. Jure Moškatelo - član

3. Stjepko Račić - član

4. Nikola Lupi - član

5. Toni Lučić Lavčević -član

 

Odbor za izbor i imenovanja, predlaže:
- izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća,
- izbor i razrješenje članova radnih tijela Gradskog vijeća,
- imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama
Gradskog vijeća,
- propise o primanjima vijećnika, te naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću.
 

 

3. ODBOR ZA STATUT,  POSLOVNIK I NORMATIVNU DJELATNOST predsjednik i četiri člana

1. Teo Bratanić - predsjednik

2. Stjepko Račić- član

3. Jakov Dulčić - član

4. Marija Novak  - članica

5. Magda Buratović - članica

 

Odbor za statut, poslovnik i normativnu djelatnost:
- predlaže Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća,
- predlaže pokretanje postupka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Gradskog vijeća,
- obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.
 

 

4. ODBOR ZA PRORAČUN I FINANCIJE predsjednik i četiri člana

1. Toni Roić  - predsjednik

2. Igor Prvinić  - član

3. Damir Šurjak - član

4. Jerko Pajina  - član

5. Katijana Petrić - članica

Odbor raspravlja prijedlog proračuna Grada Staroga Grada (u daljnjem tekstu: proračun), prijedlog izmjena i dopuna proračuna, prijedlog odluke o izvršavanju proračuna, te njene izmjene i dopune, prijedloge programa koji prate proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršavanju proračuna i pratećih programa, te redovna i izvanredna izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Staroga Grada.

 

5. GRADSKI URBANISTIČKI ODBOR predsjednik i šest članova

1. Baldo Stančić - predsjednik

2. Marija Plenković- članica

3. Ivica Moškatelo - član

4. Jakov Dulčić - član

5. Enca Čolić - članica

6. Mate Mijić - član

7. Latko Buratović - član

 

Odbor sudjeluje i postupku izrade i donošenja dokumenata prostornog uređenja sukladno odgovarajućim odredbama Zakona o prostornom uređenju, te u postupku izrade i donošenja dokumenata koji se odnose na zaštitu okoliša, zaštitu kulturne i prirodne baštine sukladno posebnim zakonima.

                                                                                                                                                                                                                              


6. ODBOR ZA PREDLAGANJE IMENA ULICA I TRGOVA predsjednik i četiri člana

1. Ivica Moškatelo - predsjednik

2. Vilma Stojković - članica

3. Lukrecija Lučić Lavčević  - članica

4. Vinko Vranjican - član

5. Ivica Matković - član

 

Odbor raspravlja inicijative i prijedloge građana, udruga i drugih ovlaštenih subjekata za davanje ili izmjenu imena ulicama i trgovima u Starome Gradu i u naseljima na području Grada Staroga Grada, te raspravlja i utvrđuje prijedloge imena ulica i trgova i dostavlja ih Gradskom vijeću na odlučivanje.

 

7.  ODBOR ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB predsjednik i četiri člana

1. Toni Lučić Lavčević - predsjednik

2. Fani Plančić - članica

3. don Ljubo Galov - član

4. Đoni Planjar - član

5. Ivana Miloš - članica

 

Odbor raspravlja inicijative i prijedloge građana, udruga, javnih ustanova i drugih ovlaštenih subjekata iz oblasti zdravstva, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, te kao savjetodavno tijelo sudjeluje u donošenju općih i drugih akata Grada Staroga Grada iz oblasti zdravstva, zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.

 


8. KOMISIJA ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE predsjednik i dva člana

1. Igor Prvinić - predsjednik

2. Stjepko Račić - član

3. Jelena Vidošević - članica

 

Komisija raspravlja o predstavkama i pritužbama građana na rad tijela Grada Staroga Grada u njihovom samoupravnom djelokrugu, te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti

 

9. KOMISIJA ZA JAVNA PRIZNANJA predsjednik i dva člana

1. Zvonimir Franetović - predsjednik

2. Igor Dužević - član

3. Zlatko Koloseti - član

 

4. Sonja Dulčić Franetović

5. Đorđe Vranjican 

Komisija raspravlja i utvrđuje prijedloge za dodjelu javnih priznanja i dostavlja ih Gradskom vijeću na odlučivanje.

 

10.  ODBOR ZA OBRAZOVANJE I KULTURU predsjednik i četiri člana

1. Ljiljana Plenković - predsjednik

2. Zvonimir Franetović - član

3. Nelija Lučić Lavčević - članica

4. Marija Novak - članica

5. Prosper Vlahović - član

 

Odbor prati stanje u predškolskom odgoju i obrazovanju, osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju i tehničkoj kulturi, kulturnim djelatnostima i zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

 

 

11.  ODBOR ZA SPORT predsjednik i četiri člana

1. Josip Jakelić - predsjednik

2. Robert Lučić Lavčević - član

3. Marino Dužević - član

4. Pero Fredotović - član

5. Vinko Vranjican - član

 

 

Odbor razmatra pitanja koja se odnose na osiguravanje uvjeta zadovoljavanja lokalnih potreba stanovništva u području športa, raspravlja o pitanjima od značenja za šport te predlaže i potiče donošenje mjera za unapređenje športa, prati i razmatra pitanja koordinacije i izrade programa javnih potreba u športu, prati aktivnosti, poslove i djelatnosti u području športa značajne za Grad, razmatra izvješće o izvršavanju programa javnih potreba u športu i utrošku sredstava, predlaže Gradonačelniku mjere i aktivnosti u praćenju korištenja i utroška sredstava u području športa te razmatra i proučava i druga pitanja iz nadležnosti Gradonačelnika u navedenom području.

 

 

Izvod iz  Statuta Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13) i Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Staroga Grada", broj: 12/17)

 

 

 

TIJELA KOJE IMENUJE GRADSKO VIJEĆE PO POSEBNIM PROPISIMA:

 ( tekući mandat: 2017. - 2021.) 


1. VIJEĆE ZA DAVANJE KONCESIJSKIH ODOBRENJA predsjednik i četiri člana

1. Perislav Petrić – predsjednik (predstavnik Grada)
2. Nikola Lupi – član (predstavnik Grada)
3. Davor Sansević – član (predstavnik Grada)
4. Mate Ivanković –član (predstavnik UO za pomorstvo SDŽ)
5. Emil Faldić - član (predstavnik Lučke kapetanije)

 


2. GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA predsjednik i pet članova

 1. Teo Bratanić - predsjednik
 2. Dinka Krunić -članica
 3. Jakov Dulčić - član
 4. Stanislav Štambuk - član
 5. Nikša Vidošević - član
 6. Prosper Vlahović - član

 

 3. GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA predsjednik, potpredsjednik i četiri člana

 1. Mladen Plančić, dipl. iur. - predsjednik

2. Marin  Knezović, mag. iur. - potpredsjednik

3. KatarIna Bogdanić - članica

4. Ivo Šimunović - član

5. Leo Tadić - član

6. Kuzma Matijević - član

 

                                                                                                          

PREDSTAVNICI GRADA U SKUPŠTINAMA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U (SU)VLASNIŠTVU GRADA STAROGA GRADA I ČLANOVI UPRAVNIH VIJEĆA JAVNIH USTANOVA ČIJI JE GRAD STARI GRAD OSNIVAČ I (SU)VLASNIK (imenuje Gradonačelnik, ako posebnim propisom nije drugačije određeno).

 

Gradonačelnik imenuje i razrješava predstavnike Grada Staroga Grada u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i ustanova kojih je osnivač Grad Stari Grad ili u kojima Grad Stari Grad ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Grad Stari Grad osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.
Gradonačelnik dostavlja odluku o imenovanju i razrješenju iz stavka 1. podstavka 11.
Gradskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja, a odluka se objavljuje u Službenom glasniku Grada Staroga Grada.

 

 Izvod iz Statuta Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj: 12/09, 3/10. 4/13 i 5/13)

 

 1. SKUPŠTINA T.D. "KOMUNALNO STARI GRAD" d.o.o. (jedini član - predstavnik Grada)

Antonio Škarpa

 

 

2. NADZORNI ODBOR T.D. "KOMUNALNO STARI GRAD" d.o.o.

1. Baldo Stančić

2. Toni Roić

3. Jakša Radonić (predstavnik radnika)

 

 

2. SKUPŠTINA T.D: "HVARSKI VODOVOD" d.o.o. (član - predstavnik Grada)

Antonio Škarpa

 

 

3. UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA "SARDELICE" (članovi - predstavnici  Grada)

 

1. Marina Vranjican

2. Andreja Roić

3. Sanda Stančić

4. Mirela Vranjican Herhenreder

 

 

4. UPRAVNO VIJEĆE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE (članovi - predstavnici Grada) (prethodni mandat 2013. - 2017.)

 

 


1. Zvonimir Franetović


2. Marija Bogdan


3. Marija Franetović Cvitić

 

 

 

6. UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE                         STAROGRADSKIM POLJEM (članovi - predstavnici Grada)

1. Teo Bratanić

2. Ana Petrić - Dužević

3. Marija Plenković (Općina Jelsa)

4. Zoran Wiewegh (Ministarstvo kulture)

5.  Goran Lipavić (Ministarstvo poljoprivrede) 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE GRADA STAROGA GRADA

 

1. ANTONI IVANKOVIĆ, zapovjednik vatrogasne postrojbe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Stari Grad, načelnik stožera


2. MIHAELA PETRIĆ, dipl.iur, v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Starog Grada, zamjenica načelnika Stožera


3. ŽELJKO ŠERAVIĆ, voditelj Službe za prevenciju i pripravnost u Područnom uredu civilne zaštite Split, član


4. SLAVKO BUBALO, pomoćnik načelnika za poslove policije Policijske postaje Hvar, član


5. TONI LUČIĆ LAVČEVIĆ, dr. medicine, član


6. KATARINA BURATOVIĆ, ravnateljica Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog kiža Hvar, član


7. GRGO PULJAS, koordinator Ispostave Hrvatske gorske službe spašavanja stanice Split, član


8. SILVANA SANSEOVIĆ, mag.chem, direktor Komunalno Stari Grad d.o.o., član


9. GORDAN DRAGIČEVIĆ, rukovoditelj Poslovne jedinice Stari Grad ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o., član.

Članak 23. Zakona o sustavu civilne zaštite ("NN", broj 82/15) 

(1)Izvršno tijelo jedinica područne (regionalne) samouprave odlukom osniva stožer civilne zaštite i imenuje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice područne (regionalne) samouprave.

 

 

_________________________________________________________________

 

Član predstavničkog tijela dužnost obavlja počasno i za to ne prima plaću. Član predstavničkog tijela ima pravo na naknadu u skladu s odlukom predstavničkog tijela. Ostala prava i dužnosti članova predstavničkog tijela utvrđuju se zakonom, statutom jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog tijela.

 

Članak 31. stavak 1., 2. i 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("NN", broj: 33/01, 60/01, 129/05,  109/07 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15)

 

Funkcija članova Gradskog vijeća je počasna i za to vijećnik ne prima plaću. Vijećnici imaju pravo na naknadu  u skladu s posebnom odlukom Gradskog vijeća. Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Članak 36. stavak 2., 3. i 4. Statuta Grada Staroga Grada ("Službeni glasnik Grada Starog Grada", broj 12/09, 3/10, 4/13 i 5/13)

_________________________________________________________________

 

 

 

 

developed by Nove vibracije