Accessibility

Akti Gradskog vijeća

Odluka o naknadi troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Staroga Grada i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (pročišćeni tekst) (64,613 kB) Odluka o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina za Grad Stari Grad (74,759 kB) Odluka o prenošenju prava i obveza u svezi s financiranjem, izgradnjom, održavanjem i gospodarenjem (upravljanjem) te stavrnim pravima na objektima i uređajima sustava odvodnje u Gradu Starome Grad (87,168 kB) Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Staroga Grada (65,965 kB) Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Zagorje ob Savi (Republika Slovenija) (79,634 kB) Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Stari Grad (103,037 kB) Odluka o prestanku trgovačkog društva PORAT PAIZ d.o.o. (137,042 kB) Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Paros (Helenska Republika) (142,428 kB) Sporazum o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Paros (Helenska Republika) (59,484 kB) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (103,467 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (113,107 kB) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene na području Priko (194,212 kB) Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (98,502 kB) Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji (93,348 kB) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone (151,513 kB) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (126,299 kB) Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoće osobe Stari Grad za davanje na besplatno korištenje objekta Doma (214,805 kB) Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Stari Grad za prijenos novčanih sredstava (96,684 kB) Rješenje o određivanju kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu (96,684 kB) Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta ... (129,439 kB) Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Staroga Grada (90,065 kB) Odluka o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja sa Grada Staroga Grada na Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (89,485 kB) Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Staroga Grada i Općine Šolta (124,295 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije (95,224 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja (94,962 kB) Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća (94,321 kB) Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (94,477 kB) Zaključak o mirovanju mandata vijećnika (130,165 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (95,96 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije (96,233 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Gradskog urbanističkog odbora (96,079 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predlaganje imena ulica i trgova (96,531 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb (96,367 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja (96,161 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe (96,118 kB) Odluka o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova (98,948 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (96,309 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu koncesijskih odobrenja (96,52 kB) Odluka o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (6,755 MB) Rješenje o utvrđivanju kandidata za imenovanje promjenjivog člana Staručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije (495,319 kB) Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad (177,771 kB) Rješenje o imenovanju članova Odbora za proračun i financije (177,771 kB) Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za obrazovanje i kulturu (231,93 kB) Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za šport (212,902 kB) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje podružnice Dječjeg vrtića „Sardelice“ unutar javne zgrade „Dom Matije Ivanića“ u naselju Vrbanj“ (96,232 kB) Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (22,496 kB) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno st (20,85 kB) Odluka o javnim priznanjima Grada Staroga Grada (85,504 kB) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (56,32 kB) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (2,607 MB) Rješenje o izboru člana Odbora za proračun i financije (19,901 kB) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (73,216 kB) Odluka o otpisu potraživanja Grada Staroga Grada (22,746 kB) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2020. godinu (28,1 kB) Odluka o odavanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe u predmetu Lakić (23,538 kB) Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku određivanja naknade za deposedirano zemljište – Naggia Tomšić (25,625 kB) Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnine oznake č.zgr. 58, č.zem. 960 i č.zem. 961 zk.ul. 2059 K.O. Vrbanj (22,055 kB) Zaključak o prihvaćanju izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. studenog do 30. studenog 2019. godine (20,126 kB) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Starog Grada u 2019. godini (44,811 kB) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2020. godinu (28,42 kB) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Starog Grada od 2020. do 2023.godine (38,055 kB) Očitovanje Gradskog vijeća Grada Staroga Grada o "Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Široki rat" (230,774 kB)