Accessibility

Akti Gradskog vijeća

STATUT GRADA STAROGA GRADA - PROČIŠĆENI TEKST (2,817 MB) Odluka o naknadi troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Staroga Grada i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (pročišćeni tekst) (64,613 kB) Odluka o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina za Grad Stari Grad (74,759 kB) Odluka o prenošenju prava i obveza u svezi s financiranjem, izgradnjom, održavanjem i gospodarenjem (upravljanjem) te stavrnim pravima na objektima i uređajima sustava odvodnje u Gradu Starome Grad (87,168 kB) Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Staroga Grada (65,965 kB) Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Zagorje ob Savi (Republika Slovenija) (79,634 kB) Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Stari Grad (103,037 kB) Odluka o prestanku trgovačkog društva PORAT PAIZ d.o.o. (137,042 kB) Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje i sklapanju Sporazuma o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Paros (Helenska Republika) (142,428 kB) Sporazum o suradnji Grada Staroga Grada i Općine Paros (Helenska Republika) (59,484 kB) Odluka o ukidanju statusa javnog dobra (103,467 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ukidanju statusa javnog dobra (113,107 kB) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene na području Priko (194,212 kB) Odluka o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (98,502 kB) Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Ugovora o poslovnoj suradnji (93,348 kB) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja luke nautičkog turizma Račice i kontaktne zone (151,513 kB) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Domom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (126,299 kB) Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoće osobe Stari Grad za davanje na besplatno korištenje objekta Doma (214,805 kB) Zaključak o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Stari Grad za prijenos novčanih sredstava (96,684 kB) Rješenje o određivanju kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Splitu (96,684 kB) Odluka o prihvaćanju kapitalnog projekta ... (129,439 kB) Odluka o donošenju Plana zaštite od požara Grada Staroga Grada (90,065 kB) Odluka o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnog ulaganja sa Grada Staroga Grada na Dom za starije i nemoćne osobe Stari Grad (89,485 kB) Odluka o prihvaćanju Povelje o suradnji i prijateljstvu Grada Staroga Grada i Općine Šolta (124,295 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije (95,224 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja (94,962 kB) Rješenje o izboru predsjednice Gradskog vijeća (94,321 kB) Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća (94,477 kB) Zaključak o mirovanju mandata vijećnika (130,165 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (95,96 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za proračun i financije (96,233 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Gradskog urbanističkog odbora (96,079 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za predlaganje imena ulica i trgova (96,531 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb (96,367 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za javna priznanja (96,161 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Komisije za predstavke i pritužbe (96,118 kB) Odluka o raspodjeli rezultata te pokriću manjkova iz ostvarenih viškova (98,948 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (96,309 kB) Rješenje o izboru predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu koncesijskih odobrenja (96,52 kB) Odluka o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (6,755 MB) Rješenje o utvrđivanju kandidata za imenovanje promjenjivog člana Staručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije (495,319 kB) Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad (177,771 kB) Rješenje o imenovanju članova Odbora za proračun i financije (177,771 kB) Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za obrazovanje i kulturu (231,93 kB) Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za šport (212,902 kB) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje podružnice Dječjeg vrtića „Sardelice“ unutar javne zgrade „Dom Matije Ivanića“ u naselju Vrbanj“ (96,232 kB) Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (22,496 kB) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno st (20,85 kB) Odluka o javnim priznanjima Grada Staroga Grada (85,504 kB) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju stalnih i povremenih odbora i drugih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (56,32 kB) Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (2,607 MB) Rješenje o izboru člana Odbora za proračun i financije (19,901 kB) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (73,216 kB) Odluka o otpisu potraživanja Grada Staroga Grada (22,746 kB) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2020. godinu (28,1 kB) Odluka o odavanju suglasnosti za sklapanje izvansudske nagodbe u predmetu Lakić (23,538 kB) Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku određivanja naknade za deposedirano zemljište – Naggia Tomšić (25,625 kB) Zaključak o odricanju od prava prvokupa nekretnine oznake č.zgr. 58, č.zem. 960 i č.zem. 961 zk.ul. 2059 K.O. Vrbanj (22,055 kB) Zaključak o prihvaćanju izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 1. studenog do 30. studenog 2019. godine (20,126 kB) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Starog Grada u 2019. godini (44,811 kB) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2020. godinu (28,42 kB) Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Starog Grada od 2020. do 2023.godine (38,055 kB) Očitovanje Gradskog vijeća Grada Staroga Grada o "Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Široki rat" (230,774 kB) Odluka o određivanju vrijednosti komunalnog boda (30,374 kB) Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku određivanja naknade za deposedirano zemljište – Borna Dobrota i dr. (27,062 kB) Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o. za 2019. godinu (19,748 kB) Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu trgovačkog društva Hvarski vodovod d.o.o. za 2019. godinu (19,731 kB) Zaključak povodom razmatranja Izvještaja o radu Muzeja Staroga Grada u 2019. godini (20,028 kB) Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice u 2019. godini (19,746 kB) Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem za 2019. godinu (19,741 kB) Zaključak povodom razmatranja Izvješća o radu Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad za pedagošku godinu 2019./2020. (19,787 kB) Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (29,842 kB) Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2021. godinu (28,147 kB) Pravilnik o kriterijima, uvjetima i postupku ispravka vrijednosti, otpisu potraživanja, odgodi plaćanja ili obročnoj otplati potraživanja za javna davanja (32,713 kB) Odluka o kupnji nekretnina u K.O. Stari Grad (24,742 kB) Odluka o otpisu potraživanja Grada Staroga Grada (30,164 kB) Odluka o osnivanju natječajnog odbora za provođenje postupka imenovanja ravnatelja/ice u Muzeju Staroga Grada (24,58 kB) Zaključak o prihvaćanju izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Staroga Grada za razdoblje od 1. siječnja do 30. studenog 2020. godine (20,202 kB) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Starog Grada u 2020. godini (45,025 kB) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2021. godinu (28,367 kB) Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj za provedbu tipa operacije 2.1.1 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ (20,975 kB) Odluka o davanju kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. (22,949 kB) Odluku o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada (34,174 kB) Zaključak povodom razmatranja Informacije Gradonačelnika o stanju vrijednosti financijske imovine Grada Staroga Grada (20,174 kB) Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za 2020. godinu (21,078 kB) Odluka o osnivanju i načinu rada radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (1,38 MB) Odluka o raspoređivanju sredstava za redoviti godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za razdoblje od 18. lipnja do 31. prosinca 2021. godine (345,115 kB) Odluka o o izmjeni Odluke o određivanju imena ulicama i trgovima u Starome Gradu (128,079 kB) Zaključak o nadoknadi troškova izrade osobnih iskaznica (143,449 kB) Zahtjev za naknadu troškova nastalih u redovnom postupku izrade osobne iskaznice (32,256 kB) Rješenje o imenovanju Komisije za javna priznanja (20,322 kB) Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (20,327 kB) Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije (20,298 kB) Rješenje o imenovanju Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (20,286 kB) Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja (20,977 kB) Zaključak o prijedlogu imenovanja za člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije za područje Grada Staroga Grada (20,391 kB) Rješenje o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (20,493 kB) Rješenje o imenovanju Gradskog urbanističkog odbora (21,445 kB) Rješenje o imenovanju Komisije za javna priznanja (20,442 kB) Rješenje o imenovanju Odbora za društvene djelatnosti i socijalnu skrb (21,382 kB) Rješenje o imenovanju Odbora za proračun i financije (20,505 kB) Rješenje o imenovanju Odbora za statut, poslovnik i normativnu djelatnost (20,439 kB) Odluka o smanjenju korištenja jednokartne plastike za Grad Stari Grad te ustanove i trgovačka društva u (su)vlasništvu Grada (1,302 MB) Odluka o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada (607,266 kB) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Starog Grada u 2021. godini (45,701 kB) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2022. godinu (28,943 kB) Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (31,635 kB) Odluka o nakandi troškova vijećnicima Gradskog vijeća Grada Staroga Grada i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (14,221 kB) Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2022. godinu (65,024 kB) Rješenje o imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja (20,326 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Helios – dijela naselja Staroga Grada (223,35 kB) Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa (36,975 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (41,984 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prometa na području Grada Staroga Grada (26,082 kB) Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada u Gradu Stari Grad (56,731 kB) Odluka o davanju kapitalnih pomoći trgovačkom društvu Komunalno Stari Grad d.o.o. (23,476 kB) Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2022. godinu (66,671 kB) ODLUKA O PRAVU NA NOVČANU NAKNADU ZA NOVOROĐENU DJECU NA PODRUČJU GRADA STAROGA GRADA (31,063 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Staroga Grada (23,64 kB) ETIČKI KODEKS NOSITELJA POLITIČKIH DUŽNOSTI U GRADU STAROM GRADU (20,746 kB) Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022. godini na području Grada Starog Grada (48,722 kB) PLAN AKTIVNOG UKLJUČENJA SVIH SUBJEKATA ZAŠTITE OD POŽARA GRADA STAROGA GRADA ZA 2022. GODINU (37,111 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (28,575 kB) Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Gradonačelnika Grada Staroga Grada (20,698 kB) Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lanterna (dio naselja Stari Grad) (32,824 kB) ODLUKU o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Račice-Vratenjica - dijela naselja Staroga Grada (68,096 kB) Pročišćeni tekst Odredbi za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada (194,301 kB) Odluka o umanjenju zakupnine poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada (31,086 kB) Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje sporazuma o međusobnim pravima i obvezama u vezi gradnje infrastrukturnih objekata i uređaja unutar obuhvata UPU-a Mala Rudina (26,923 kB) Odluka o komunalnom redu (72,187 kB) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gradskog groblja Stari Grad (38,711 kB) Odluka o izdavanju odobrenja za prodaju robe na privatnoj površini koja ima pristup s javno-prometne površine (21,399 kB) Odluka o razvrgnuću suvlasničke zajednice - k.č. 2963/1i 2963/2 k.o. Vrbanj (16,711 kB) Odluka o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju podmorskog ispusta uređeja za pročišćivanje otpadnih voda Stari Grad (16,711 kB) Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada (20,72 kB) Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada (20,656 kB) Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada (20,662 kB) Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Grada Staroga Grada (20,675 kB) Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja dijela ugostiteljsko - turističke zone Helios (112,253 kB) Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova tijekom turističke sezone (55,862 kB) Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Staroga Grada za 2023. godinu (28,684 kB) Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Starog Grada u 2022. godini (46,498 kB) Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Staroga Grada za 2023. godinu (29,005 kB) Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (103,936 kB) Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa Gradonačelnika Grada Staroga Grada (50,454 kB) Odluka o mjerilima za utvrđivanje cijene usluga Dječjeg vrtića ˝Sardelice˝ (31,02 kB) Odluka o otpisu potraživanja Grada Staroga Grada (23,637 kB)