Accessibility

Akti Gradonačelnika

Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Staroga Grada za razdoblje 2021.-2025. godine (671,223 kB) Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada (86,824 kB) Odluka o izmjeni Odluke o utvrdivanju osnovice za obracun place službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada (55,964 kB) Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodatka za uspješnost u radu (106,994 kB) Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju u Gradu Starome Gradu (134,238 kB) Pravilnik o odori prometnih redara Grada Staroga Grada – (233,231 kB) Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (pročišćeni tekst) (205,084 kB) Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad (135,134 kB) Pravilnik o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe (41,819 kB) Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika o naknadi troškova korištenja privatnih mobilnih telefona u službene svrhe (506,143 kB) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Staroga Grada (534,709 kB) Rješenje o imenovanju ravnatelja Muzeja Staroga Grada (534,717 kB) Primopredaja izvršnih ovlasti u Gradu Starome Gradu sa Izvješćem o obavljanju poslova iz djelokruga dosadašnjeg gradonačelnika (347,328 kB) Rješenje o imenovanju jedinog člana Skupštine Komunalnog Stari Grad d.o.o. (19,312 kB) Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad (118,199 kB) Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora "Komunalno Stari Grad d.o.o." Stari Grad (87,111 kB) Rješenje o izboru članova Nadzornog odbora "Komunalno Stari Grad d.o.o." Stari Grad (89,826 kB) Zaključak o imenovanju predstavnika Grada Staroga Grada za promjenjivog člana Povjerenstva za utvrđivanje granice pomorskog dobra Splitsko-dalmatinske županije (143,699 kB) Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (273,081 kB) Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. Izmjene i dopune UPU Maslinica (3,085 MB) Odluka kojojm se utvrđuje da nije potrebno provesti stretšku procjenu utjecaja na okoliš za izradu Plana gospodarenja otpadom Grada Staroga Grada za 2018. - 2022. (996,439 kB) Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Maslinica - dijela naselja Stari Grad (2,622 MB) Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Stari Grad (19,825 kB) Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića "Sardelice" Stari Grad (157,726 kB) P L A N prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2019. godinu (19,807 kB) Odluka o zatvaranju odlagališta neopasnog otpada "Dolci" Stari Grad (537,4 kB) Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada (4,759 MB) Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Staroga Grada (24,808 kB) Plan nabave za 2019. godinu II. Izmjene i dopune (116,224 kB) Izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe u razodblju od 01.10.-31.10.2019. godine (31,232 kB) PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA ZA 2020. GODINU (436,539 kB) Plan savjetovanja s javnošću za 2020. godinu (116,224 kB) PLAN prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2020. godinu (17,791 kB) Zapovijed vezano za Stožer civilne zaštite Grada Staroga Grada (74,651 kB) PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA ZA 2021. GODINU (46,017 kB) Informacija o stanju vrijednosti financijske imovine Grada Staroga Grada (280,756 kB) Godišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Staroga Grada za 2020. godinu (37,3 kB) Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora za obavljanje i koordinaciju poslova strateškog planiranja za Grad Stari Grad (445,97 kB) Plan prijma u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2021. godinu (18,077 kB) I. Izmjena Plana prijma u službu u Jednistvenom upravnom odjelu Grada Staroga Grada za 2021. godinu (18,499 kB) Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Grada Staroga Grada (3,134 MB) Popis arhivskog i registraturnog gradiva Grada Staroga Grada s rokovima čuvanja (468,48 kB) Rješenje o imenovanju dva člana Upravnog vijeća Javne ustanove Agencije za upravljanje Starogradskim poljem (145,152 kB) Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad (151,965 kB)