Novosti

Očitovanje Grada u vezi izgradnje više-stambene zgrade na Obali Hrvatskih branitelja


09.06.2020

U interesu javnosti, posebno naših sugrađana, a vezano za izgradnju zgrade koja je niknula na području Obale hrvatskih branitelja, neposredno uz šetnicu pokraj Spomenika, želimo ukazati na sve činjenice koje su bitne u ovom kontekstu.

 

Naime, gradnja više-stambene zgrade omogućena je Prostornim planom iz 2007. te izmjenama Plana iz 2012. godine, a prošla je i sve ostale potrebne instance (*kronologija u nastavku).

 

U zatečenim okolnostima, sadašnje vodstvo Gradske uprave moglo je zakonski, jedino i isključivo, što je i učinjeno, u postupku ishođenja građevinske dozvole uložiti prigovor i ukazati na gabarite građevine. Dodajmo kako osim od Grada, pritužbi u postupku nije bilo od niti jedne druge strane.

 

Također, Grad je uz pomoć stručnih službi u više navrata s investitorom nastojao dogovorno postići prihvatljivo rješenje vezano za gabarite, što investitor nije prihvatio.

Upravo kako bi spriječila slične situacije u budućnosti, aktualna Gradska uprava uvrstila je u Prostorni plan Grada donesen 2018. godine odredbu zabrane gradnje više-stambenih zgrada 100 m od obalne crte.


Za potpuni uvid donosimo kronologiju koja je prethodila gradnji:

 

Gradnja više-stambene građevine na predmetnoj lokaciji omogućena je Prostornim planom uređenja Starog Grada iz 2007. godine, te izmjenama Plana iz 2012.
Nadalje, Ministarstvo kulture, putem Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, dalo je mišljenje kako investitor nije u obvezi ishoditi posebne uvjete građenja niti Potvrdu kod nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu za izgradnju na predmetnoj čestici.
Temeljem istog Prostornog plana investitor je u srpnju 2017. godine od Ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Hvar, zatražio izdavanje građevinske dozvole za izgradnju više-stambene zgrade. Nadležna služba je u listopadu 2017. odbila zahtjev, a temeljni razlog za odbijanje bio je neusklađenost glavnog projekta (kao projekta izmijenjenog po nalogu Službe), s odredbama Prostornog plana Grada Staroga Grada iz članka 37. koji govori o gabaritima građevine, oblikovanju pročelja i krovišta i usklađenosti s okolnim građevinama, na što je upravo svojim očitovanjem ukazao Grad Stari Grad.
Investitor protiv ovog rješenja podnosi žalbu nadležnom Ministarstvu, te navodi da je tražena gradnja u skladu s člankom 37. , te predlaže da se rješenje poništiti i predmet vratiti tijelu prvog stupnja na ponovni postupak.
Na temelju dostavljene žalbe nadležno Ministarstvo je rješenjem iz veljače 2018. godine, predmetno rješenje poništilo i vratilo tijelu prvog stupnja na ponovni postupak. Ministarstvo u bitnome kao razlog navodi da se iz podataka u spisu ne može sa sigurnošću utvrditi je li predmetna građevina usklađena s okolnim građevinama, a u pogledu gabarita. Odlučnu činjenicu u pogledu te usklađenosti potrebno je utvrditi na terenu uz prisustvo podnositelja zahtjeva, a po potrebi koristiti i druga dokazana sredstava predviđena ZUP-om.
Postupanje po navedenom predmetu preuzeo je Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje Split.
Sukladno uputi Ministarstva zatraženo je mišljenje sudskog vještaka. Odabrana vještakinja u svom očitovanju iz rujna 2018. godine potvrđuje da su oblikovanje građevine i ugrađeni materijali u skladu s odredbama PPU Stari Grad. Što se tiče usklađenosti gabarita predmetne građevine, mišljenje vještakinje je da ista nije usklađena s okolnim građevinama, te predlaže spuštanje za jedan metar. Također napominje kako je njeno mišljenje ipak subjektivno. Ovdje napominjemo da su drugi ovlašteni vještaci s kojima smo prethodno razgovarali odbili obaviti vještačenje uz jednako objašnjenje.
Sukladno naputku iz drugostupanjskog rješenja iz studenog 2018. godine obavljen je terenski očevid predmetne lokacije uz nazočnost investitora, pročelnika ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje iz Splita i predstavnika Grada.
Nakon svih prikupljenih činjenica nadležno Ministarstvo, te Ured za graditeljstvo i prostorno uređenje Split donosi sljedeću odluku: Projektirana građevina je u pogledu oblikovanja pročelja i krovišta, te ugrađenih materijala i svojih gabarita, usklađena s okolnim građevinama i tradicionalnim načinom izgradnje prilagođenom ovom podneblju, a poglavito imajući u vidu odredbe članka 72. PPUGSG-a. Ova odluka se temelji na činjenici da se kao okolni objekti ne mogu promatrati samo objekti u neposrednoj blizini, nego i objekti u široj vizuri, neposredno uz more, također i ostali objekti koji zaokružuju starogradsku uvalu, koji su redom visine jednake ili veće od predmetnog objekta. Ovaj objekt izaziva dvojbe tek stoga što je prvi u nizu, neposredno uz obalu, te se tako u ovom trenutku ističe od objekata u njegovom neposrednom susjedstvu, koji ni na koji način nisu reprezentativni, niti trebaju biti uzor za bilo kakvu buduću gradnju.

developed by Nove vibracije