Novosti

Oglas o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad za pedagošku godinu 2020./2021.


26.05.2020

Na temelju čl. 1 a Zakona o odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, i 94/13.),čl.43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09.),članka 18.Statuta dječjeg vrtića Sardelice te prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obaveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sardelice, Dječji vrtić Sardelice, Stari Grad (dalje: vrtić ) ističe na svim objektima dječjih vrtića i na svojoj web stranici : www.dvs.hr i stranici Grada Staroga Grada : www.stari-grad.hr


Oglas o provođenju postupka upisa u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad za pedagošku godinu 2020./2021.


I . Upis se provodi za jasličke i vrtićke programe, te za specijalizirane programe (ljetni program) Dječjeg vrtića Sardelice i Po Vrbanj.

II . Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 1. do 5. lipnja 2020.godine elektronskim putem. Obrasci za upis mogu se preuzeti s web stranice www.dvs.hr , popunjene obrasce potrebno je poslati na adresu elektroničke pošte upisidvsardelice@gmail.com


III . Za upis djeteta u Vrtić, roditelj – staratelj dužan je dostaviti :
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE (s obzirom na novonastalu situaciju dost

aviti kada se za to ustvare uvjeti ili na zahtjev vrtića, najkasnije rujan 2020.)
- Izvadak iz matice rođenih ili rodni list
- Potvrdu o mjestu prebivališta
- Potvrda o radnom statusu roditelja i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
- Liječničku potvrdu o zdravlju djeteta, te potvrdu o cijepljenju.


PREDNOST PRI UPISU, DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ – STARATELJ DOKAZUJE PREDNOST
Prednost pri upisu u vrtić ostvaruju :
1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list
2. Djeca čiji je roditelj žrtva i invalid Domovinskog rata sa 70% i više invaliditeta – rješenje Ministarstva hrvatskih branitelja o invalidnosti, u presliku – s klauzulom pravomoćnosti – izvornik na uvid.
3. Djeca u udomiteljskim obiteljima – sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb.
4. Djeca obaju zaposlenih roditelja, djeca samohranih zaposlenih roditelja:
- s troje i više djece
- s dvoje djece
- s jednim djetetom – rodni listovi za svu djecu.
5. Djeca iz obitelji sa troje i više djece, ako roditelji nisu zaposleni – rodni listovi za svu djecu i dokaz zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.
6. Djeca sa teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb.
7. Djeca samohranih roditelja – rodni list za dijete, smrtni list za preminulog ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju, kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora ili pravomoćna presuda o razvodu braka


IV . Povjerenstvo za upis djece dužno je završiti postupak, te oglasiti rješenjem rezultate upisa verificirane od strane Upravnog vijeća na oglasnim pločama svih objekata i na web.stranici www.dvs.hr do 30. lipnja 2020. godine.

V . Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem Upravnog vijeća imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sardelice. Upravno vijeće će o žalbi odlučivati u roku od trideset (30) dana po primitku žalbe .
Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis djece utvrđuje konačnu listu rezultata natječaja i objavljuje je na oglasnim pločama Vrtića.

VI. Za sve nejasnoće te pomoć prilikom popunjavanja upisnih obrazaca slobodno se obratite na broj mobitela 091 1518045 (pedagoginja DV Sardelice).


RAVNATELJICA

Antonia Bubalo

developed by Nove vibracije