Novosti

Obavijest o održavanju prethodne provjere znanja po Javnom natječaju za prijam u službu


30.12.2019

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA TE
PRAVILA I POSTUPAK PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA PO JAVNOM NATJEČAJU ZA PRIJAM U SLUŽBU U ODSJEK ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE


na radno mjesto:

1. VIŠI STRUČNI SURADNIK / VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I RAZVOJNE PROJEKTE: 1 izvršitelj / izvršiteljica na neodređeno vrijeme.

I.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata/kinja po Javnom natječaju za prijam u službu u Odsjek za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte održati će se

dana 8. siječnja (srijeda) 2019. godine s početkom u 9:00 sati u prostoriji Gradske vijećnice Grada Staroga Grada, Novo riva 3, 21460 Stari Grad.

II.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata / kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta.
Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet, kao i osobe koje nisu podnijele pravodobne i/ili uredne prijave i/ili za koje je utvrđeno da ne ispunjavaju formalne uvjete javnog natječaja, kao i osobe koje nisu podnijele prijavu na Javni natječaj za radno mjesto za koje se provodi prethodna provjera znanja i sposobnosti, ne mogu pristupiti provjeri.
Za kandidata / kandidatkinju koji/koja formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrati će se da je povukao / povukla prijavu na Javni natječaj.

III.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima / kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 45 minuta.
Kandidati / kandidatkinje su se dužni pridržavati utvrđenog vremena testiranja.

IV.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima / kandidatkinjama nije dopušteno:
- koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
- napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
- razgovarati s ostalim kandidatima / kandidatkinjama ili na drugi način remetiti mir i red.
Ukoliko se kandidat / kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, biti će zamoljen / zamoljena da se udalji sa testiranja, a njegov / njezin rezultat i rad Povjerenstvo za provedbu javnog natječajaneće bodovati.

V.

Pisani test se sastoji od ukupno 20 pitanja, a maksimalan broj bodova koji kandidati / kandidatkinje mogu ostvariti je 10 bodova.
Smatra se da su kandidati / kandidatkinje položili pisani test ako su ostvarili najmanje ili više od 50 % bodova na provedenom testiranju.


VI.

Sa kandidatima / kandidatkinjama koji na pisanom testiranju ostvare najmanje ili više od 50 % ukupnog mogućeg broja bodova, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječajaprovesti će intervju.
Povjerenstvo kroz intervju s kandidatima / kandidatkinjama utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata / kandidatkinja za rad na radnom mjestu za koje je podnio prijavu.
Intervju se boduje na način kao i pisano testiranje, tj. svakom kandidatu / kandidatkinji se dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

VII.

Kandidati / kandidatkinje koji su pristupili prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti imaju pravo uvida u rezultate provedenog postupka.

VIII.

Nakon provedenog postupka prethodne provjere znanja i sposobnosti, Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja utvrđuje rang listu kandidata / kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenog na pisanom testiranju i intervjuu, te ju dostavlja v.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela, uz izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.
V.d. pročelnika Jedinstvenog upravnog odjeladonijeti će rješenje o prijmu u službu najkasnije u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava, koje će biti dostavljeno svim kandidatima / kandidatkinjama prijavljenim na Javni natječaj.


Predsjednica Povjerenstva
za provedbu Javnog natječaja

v.r.Mihaela Petrić,dipl.iur.

KLASA: 112-02/19-01/2
URBROJ: 2128/03-19-9
Stari Grad, 30. prosinca 2019. godine

developed by Nove vibracije