Novosti

Izvješće o obavljenim radovima na crkvama u 2019. godini


23.12.2019

Crkva sv. Stjepana – U crkvi se prvo prišlo sanaciji grundala, kamenog oluka na glavnom brodu crkve. Stari olovni oluk je uklonjen jer je bio dotrajao, te je kroz njega prodirala voda, što je bilo vidljivo na unutrašnjem zidu. Grundal je saniran, postavljen je novi oluk, te se nadamo da prodora vode u tom dijelu crkve više neće biti. Unutar crkve se radilo na građevinskoj sanaciji i restauraciji južnog zida broda i trijumfalnog luka. Dijelovi žbuke koji su bili nestabilni su uklonjeni. Nanesen je novi sloj žbuke te je zid gletan. Na dijelu zida uz glavno svetište postavljena je karbonska mreža. Istovremeno su djelatnici Umjetničke akademije restaurirali friz, štukature u gornjem dijelu. Osvježena je temeljna plavkasta boja, ornamenti vitica s grozdovima su obojani i izvršena je njihova pozlata. Također su se restaurirali pseudojonski stupovi na južnom zidu. Ova je faza time završena do kompletnog bojanja čitavog broda. U glavnom svetištu završen je proces marmorizacije oko bočnih vratiju na ulazu u kapele. Kroz prvi mjesec treba vratiti na istočnom zidu uz glavno oltar medaljone Srca Isusova i Srca Marijina sa okvirima čime će glavno svetište u potpunosti biti završeno.
Crkva sv. Roka – Na južnom pročelju crkve otučene su nestabilne fuge te se nanovo zid fugirao. Istočni dio crkve sa sakristijom je ožbukan. Stara žbuka je otučena te je nanesena nova. Parapet s južne strane, na stubištu prema balaturi je uklonjen i postavljena je nova željezna ograda.


Crkva sv. Nikole
– U crkvi su radili djelatnici Umjetničke akademije iz Splita. Napravljene su istražne radnje koje su preduvjet daljnjih restauratorskih radova iduće godine. Žbuka je na mjestima sondirana, kako bi se pronašla ranija faza bojanja crkve. Izvršena je kemijska analiza žbuke da bi se provjerila razina soli u njoj. Crkva sa sjeverne strane uz svetište ima veliku razinu vlažnosti kao i jugozapadni dio crkve, što će trebat građevinski sanirati.

 


Vinko Tarbušković

developed by Nove vibracije