Novosti

OBAVIJEST O POČETKU PRIKUPLJANJA PRIJAVA ŠTETA OD PRIRODNE NEPOGODE – TUČE


24.06.2019

Obavještavaju se građani Grada Staroga Grada da je Gradonačelnik dana 2. svibnja 2019. godine uputio zamolbu Županu Splitsko-dalmatinske županije za proglašenje prirodne nepogode – tuče, a koja je prouzročila veliku štetu na poljoprivrednim kulturama na području Grada Staroga Grada.
Odluka o proglašenju prirodne nepogode donesena je dana 24. lipnja 2019. godine („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 89/19).


Ovim putem obavještavamo sve građane koji su pretrpjeli štetu od tuče dana 29. travnja 2019. godine da mogu prijaviti štetu:


e-mailom na adresu: tajnica@stari-grad.hr


osobno na protokol Grada Staroga Grada ili


poštom na adresu: Grad Stari Grad, Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, Novo riva 3, 21460 Stari Grad


u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja Odluke o proglašenju prirodne nepogode odnosno do 2. srpnja 2019. godine zaključno do 12:00 sati.


Na sljedećim linkovima možete naći poveznice za Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda te Metodologiju za procjenu štete od elementarnih nepogoda: https://www.zakon.hr/z/1913/Zakon-o-ubla%C5%BEavanju-i-uklanjanju-posljedica-prirodnih-nepogoda
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1998_07_96_1330.html
Za prijavu štete koristi se obrazac EN-P te izjava suglasnosti za obradu osobnih podataka, a isti se mogu dobiti na protokolu Grada te na Internet stranici www.stari-grad.hr.
Uz prijavu je potrebno priložiti posjedovni list i zemljišno knjižni izvadak za nekretninu na koju se prijavljuje šteta, kao i ugovor o zakupu ako se nekretninom raspolaže temeljem zakupa, odnosno ukoliko je šteta nastala za zakupljenom zemljištu, presliku rješenja o upisu u registar poljoprivrednika, podaci iz ARCOD-a te IBAN poslovnog računa za isplatu.
Na obrascu OBVEZNO napisati je li imovina osigurana kod osiguravajućih kuća!
U obrazac prijave štete na poljoprivrednim površinama obvezno navesti brojeve katastarskih čestica po katastarskim općinama, kulture zasijane na svakoj od tih čestica kao i površine tih čestica.

Posebno se naglašava da se podaci za voće tj. voćke trebaju iskazati u broju stabala ili trsova, a ne hektara!
Informacije u svezi s prijavom štete mogu se dobiti u Gradu Starome Gradu, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati, na kontakt tel: 021/765-520 odnosno svakim danom na kontakt mob: 0911765029.


Nakon isteka roka za dostavu prijava štete Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda utvrditi će prvu procjenu štete te izvršiti upis u registar štete. Na temelju svih prikupljenih podataka pristupiti će se utvrđivanju konačne procjene štete što će se prijaviti županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.


O svim daljnjim aktivnostima i donesenim odlukama građani će biti pravovremeno informirani putem Internet stranice Grada Staroga Grada te oglasnim pločama Grada Staroga Grada.

 

Ova obavijest, upute za ispunjavanje obrasca EN-P, Obrazac EN-P - prijava štete od elementarne nepogode, te Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka dostupna je na linku "Obavijesti, oglasi i natječaji".

 

 

GRADSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA
OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

developed by Nove vibracije