Novosti

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu


01.05.2019

Temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Staroga Grada("Službeni glasnik Grada Staroga Grada" broj:3/11,4/12 i 6/14) i Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja tržnica na malo KLASA:363-01/19-01/5, URBROJ:2128/03-19-1, Komunalno Stari Grad d.o.o. raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup štandova na tržnici u Gradu Starome Gradu.  Cjelokupni tekst natječaja možete preuzeti na linku:

https://komunalno-stari-grad.hr/novosti-i-obavijesti/natjecaj-za-prikupljanje-ponuda-za-davanje-u-zakup-standova-na-trznici-u-gradu-starome-gradu

 

 

developed by Nove vibracije