Novosti

Odobrena sredstva na programima zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2019. godini


25.02.2019

Na temelju prijavnica na Ministarstvo kulture , Uprave za zaštitu kulturne baštine, programi zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2019. godine, Gradu Starom Gradu su odobrena sredstva za dva programa, za crkvu sv. Jerolima iznos od 100.000,00 kn, te za program Kuća i mauzolej don Šime Ljubića Stari Grad iznos od 100.000,00 kn. Tijekom 2019. godine provest će se postupak nabave, te će se odobrenim sredstvima pristupiti radovima na IV. fazi sanacije crkve sv. Jerolima koja obuhvaća istražne i arheološke, konzervatorske i restauratorske radove, prezentaciju oltara te elektro radove unutar crkve. Na mauzoleju don Šime Ljubića planiraju se radovi na sanaciji kupole uz konzervatorske i restauratorske radove. Planirana vrijednost radova je cca 210.000,00 kn, a bit će financirana sredstvima Ministarstva kulture i sredstvima Grada.

developed by Nove vibracije