Novosti

Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijeu uvala Vlaška


20.11.2017

Splitsko-dalmatinska županija i Divergent d.o.o. zastupan po direktoru Nikoli Matiću, sklopili su Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Vlaška Stari Grad. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 (dvadeset ) godina. Predmetna koncesija temelji se na Odluci o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naparva i gospodarskog korištenja uzgajališta morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Stari Grad uvala Vlaška, te je objavljena u Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije broj 50/2017. 

developed by Nove vibracije