Novosti

Ugovorena izrada pomorsko urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Staroga Grada


17.10.2017

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave Grad Stari Grad je sklopio ugovor o nabavi usluge izrade pomorsko-urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada sa tvrtkom Obala d.o.o. iz Splita.
Ugovoren je iznos od 177.900,00 kn bez PDV-a od čega 50.000,00 kn predstavlja bespovratna sredstva Splitsko-dalmatinske županije sukladno Ugovoru o sufinanciranju izrade pomorsko-urbanističkog koncepta uređenja obalnog pojasa Grada Staroga Grada.

U Starome Gradu obalni pojas predstavlja obuhvat od ukupno preko 42 km razvijene dužine te kao takav predstavlja izniman resurs. Od ukupne dužine obalnog pojasa, tek mali dio je stavljen u funkciju lučkog gospodarstva, nautičkog i općeg turizma, športa, rekreacije i slično.

Sama izrada koncepta obuhvaća ocjenu postojećeg stanja te ocjena istog, analiza maritimnih utjecaja sa utvrđivanjem ključnih problema i smjernica za daljnju razradu koncepta uređenja, analiza utjecaja relevantnih vjetrovnih valova na pojedina područja te na osnovi ocjene postojećeg stanja izrada cjelovito prijedloga koncepta uređenja obalnog pojasa kojim bi se otklonili utvrđeni problemi te podigla razina kvalitete korištenja obalnog pojasa. Koncept će se u završnoj fazi sastojati od grafičkog i tekstualnog dijela za prijedlozima pojedinih mikrolokacija kao što su npr. Površine i kapaciteti sidrišta, opis zahvata za uređenje pojasa i

developed by Nove vibracije