Novosti

9. 03. - 16. 03. - Druga ponovna javna rasprava /javni uvid o izmijenjenom Prijedlogu UPU-a trajektne luke - 10. 03. - javno izlaganje


09.03.2017

Nakon što je Zaključkom od 27. 02. 2017. Gradonačelnik Grada Staroga Grada utvrdio izmijenjeni Prijedlog Urbanističkog plana uređenja trajektne luke, Elaborat izmijenjenog Prijedloga UPU-a trajektne luke (tekstualni dio - odredbe za provođenje; grafički dio - grafički listovi i sažetak za javnost) bit će izložen na javni uvid/javnu raspravu u trajanju od 8 dana, u vremenu od 9. do 16. 03. 2017., u prostirijama Gradske vijećnice u Starome Gradu, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati. Javno izlaganje o izmijenjenom Prijedlogu UPU-a trajektna luka bit će održano u petak 10. 03. 2017. godine u 11,15 sati u prostoriji u kojoj je Plan izložen.

 

Obavijest o javnoj raspravi/javnom uvidu objavljena je u dnevnom listu, "Slobodna Dalmacija", 1. 03. 2017., i u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 2/17., na web stranicama: www stari-grad.hr - (link) ostali prostorni planovi), www.dalmacija.hr. i www.mgipu.hr. i na oglasnoj ploči Grada Staroga Grada.

developed by Nove vibracije