Novosti

30. 06. 2016. - održana XXXII sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


30.06.2016

Pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića, 30. 06. 2016. s početkom u 18,30 sati, u prostoriji Gradske vijećnice u Starome Gradu održana je 32. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. Nakon usvajanja predloženog Dnevnog reda (s jednom dopunom u sklopu predložene 5. točke Dnevnog reda), usvajanja Zapisnika sa prethodne (31.) sjednice Vijeća i postavljenih vijećničkih pitanja na koja je odgovarao gradonačelnik Vinko Maroević sa suradnicima, odlukom vijećnika (9), provedena je zajednička rasprava o 3. i 4. točki Dnevnog reda: Prijedlog Programa: Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu; Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2016. godinu; Izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2016. godinu; Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2016. godinu; Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2016. godinu te Izmjena i dopuna Programa javnih potreba ostalih udruga civilnog društva Grada Staroga Grada za 2016. godinu (točka 3.) i Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu (točka 4.). Glasovanjem sa 9 glasova "za", uz prethodno pribavljeno očitovanje nadležnog radnog tijela - Odbora za proračun i financije, donesene su izmjene i dopune predmetnih Programa, u tekstu kako ih je preložio ovlašteni predlagatelj - Gradonačelnik Grada Staroga Grada. Uz dva ispravka i pet amandmana koje je na Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu, na pisanu inicjativu javnih ustanova čiji je Grad Stari Grad osnivač (korisnika proračuna) i Jedinstvenog upravnog odjela Grada Staroga Grada, na samoj sjednici Vijeća  podnio sam predlagatelj, Vijeće je po prethodno pribavljem očitovanju Odbora za proračun i financije, glasovanjem sa 9 glasova "za" donijelo Izmjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2016. godinu u tekstu kako ga je predložio predlagatelj, uz amandmane koji su postali njegov sastavni dio. U nastavku sjednice, glasovanjem na 9 glasova "za" , na zajednički prijedlog Gradonačelnika i Stožera zaštite i spašavanja Grada Staroga Grada, donesen je Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada Staroga Grada. Kao dopuna ove točke Dnevnog reda, također na zajednički prijelog Gradonačelnika i Stožera zaštite i spašavanja, glasovanjem sa 9 glasova "za" donesen je i Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara Grada Staroga Grada u 2016. godini. Na kraju sjednice, na zamolbu trgovačkog društva Helios Faros d.d. u stečaju, Vijeće je glasovanjem sa 9 glasova "za" za to trgovačko društvo, uvažavajući činjenicu da se isto nalazi stečaju,  visinu komunalne naknade obračunatu prema koeficijentu namjene (6,0) utvrdilo u iznosu od 0,75% ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine ostvarenog u objektima toga društva.

 

developed by Nove vibracije