Novosti

Županijska skupština donijela Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije


04.04.2016

Vijećnici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županijedonijeli su na 28. sjednici održanoj dana 31. 03. 2016. godine Odluku o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Razlozi za izradu i donošenje Plana su prvenstveno potrebe za usklađenjem s Zakonom o prostornom uređenju, kao i sa drugim zakonima i podzakonskim aktima koji su stupili na snagu u postupku donošenja ili nakon donošenja Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Osim navedenih razloga, izradi i donošenju Plana potrebno je pristupiti zbog redefiniranja i pojedinih korekcija sustava iz sadržajne strukture Plana, te određivanja planske mjere, kriterije i uvjete provedbe za one zahvate u prostoru, koji su važećim Planom definirani kao „Projekti ili koridori u istraživanju“. Ovo je potrebno izvršiti sukladno projektnim rješenjima, studijama i istraživanjima koje su izrađene za pojedine planirane zahvate u prostoru, a odnose se na energetske, proizvodne i prijenosne sustave (dalekovodi, trafo-stanice, magistralni plinovodi), kao i na prometne sustave (cestovni, lučki, željeznički, zračni promet) te sustave vodoopskrbe i odvodnje.

developed by Nove vibracije