Novosti

Odabrani najpovoljniji ponuditelji u bagatelnim postupcima javne nabave preostale opreme za Dom za starije i nemoćne osobe


08.11.2015

Sukladno Odluci o prihvaćanju kapitalnog projekta "Dovršenje opremanja Doma za starije i nemoćne osobe u Starome Gradu" koju je Gradsko vijeće Grada Staroga Grada donijelo na svojoj 23. sjednici održanoj dana 9. 10. 2015. godine, Stručna služba Grada Staroga Grada pokrenula je 16. 10. 2015. godine odgovarajuće postupke javne nabave (nabava bagetelne vrijednosti) za nabavku preostale opreme za Dom za starije i nemoćne osobe u Starome Gradu. Istovremeno pokrenut je i postupak javne nabave (bagatelna nabava) za ustupanje radova na održavanju fasade Doma. U pet međusobno odvojenih postupaka javne nabave bagatelne vrijednosti, dana 6. 10. 2015. godine donesene su odluke o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Odluke su zajedno sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda, istoga dana upućene svim sudionicima postupaka bagatelne nabave, a dana 9. 11. 2015. objavljene su i na web stranici Grada Staroga Grada, čime su se stekli uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi.

 

Odluke možete naći na linku "Javna nabava".

developed by Nove vibracije