Novosti

Splitsko-dalmatinska županija -Natječaj za stipendiranje mladih nadarenih športaša


17.05.2015

Na temelju Programa javnih potreba u sportu Splitsko - dalmatinske županije za 2015. raspisuje se:


N A T J E Č A J

za stipendiranje mladih nadarenih športaša


1.Splitsko-dalmatinska županija dodijeliti će 25 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno u
2015. godini mladim nadarenim športašima, s tim da se 2 stipendije dodjeljuju mladim
sportašima s invaliditetom.

2.Stipendije se dodjeljuju mladim športašima koji su redovni učenici osnovnih škola, te I. i II.
razreda srednjih škola, a koji imaju prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije.

3. Pravo na prijavu imaju športaši koji ni po kojoj drugoj osnovi ne primaju novčanu potporu.

4. Prijavu za dodjelu stipendija športašima podnose njihovi športski klubovi. Klubovi moraju
rangirati sportaše sukladno rezultatima. Prijave klubova s više sportaša, a koji nisu
rangirani sukladno kriterijima, neće se uzeti u razmatranje.

5. Uz prijavu športski klub prilaže:

- odgovarajuću dokumentaciju iz koje su vidljivi športski rezultati i uspjesi
- potpisanu izjavu roditelja športaša da njihovo dijete ne prima novčanu naknadu po
drugim osnovama
- potvrdu škole da je športaš redovan učenik te koji razred pohađa

6. Klubovi koji prijave sportaša koji već po drugoj osnovi prima novčanu naknadu gube pravo
na stipendiju za sve prijavljene članove.

7. Klubovi čiji su članovi bili korisnici stipendije u prošloj godini dužni su dostaviti dokaz o
namjenskom utrošku dobivenih sredstava.

8. Prijava se podnosi na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prosvjetu,
kulturu i šport, Split, Domovinskog rata 2, s naznakom: "za stipendiranje mladih nadarenih
športaša"

9. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave natječaja.

10. Za dodatne informacije klubovi se mogu obratiti na telefon: 400 - 187,
Alojzije Šupraha,prof. - stručni savjetnik za spor

developed by Nove vibracije