Novosti

OGLAS o provođenju postupka upisa djece u programe vrtića i jaslica Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad za pedagošku godinu 2015./2016.


05.05.2015


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ SARDELICE STARI GRAD

Klasa: 601-02/15-01/8
Urbroj: 2128-/03-03-15-1
Stari Grad, 06. svibnja 2015. god.


Na temelju čl. 1 a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN10/97, 107/07, i 94/13.),čl.43. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku (NN47/09.),članka 18.Statuta Dječjeg vrtića Sardelice te prema Pravilniku o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Sardelice, Dječji vrtić Sardelice , Stari Grad (dalje : Vrtić ) ističe na svim objektima dječjih vrtića i na svojoj web stranici : www.dvs.hr i stranici Grada Staroga Grada : www.stari-grad.hr


OGLAS
o provođenju postupka upisa djece u programe
vrtića i jaslica
Dječjeg vrtića Sardelice Stari Grad
za pedagošku godinu 2015./2016.

 

 


I . Upis se provodi za jasličku skupinu i vrtićke programe, te za specijalizirane programe Dječjeg vrtića Sardelice i p.o. Vrbanj.

II . Zahtjevi za upis djece zaprimaju se od 01.lipnja 2015. godine do 10. lipnja 2015. godine u vremenu od 10 do 12 sati u uredu ravnateljice,Dječji vrtić Sardelice , Pape Ivana Pavla II 3 , Stari Grad.

III . Za upis djeteta u Vrtić , roditelj – staratelj dužan je dostaviti :
OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS DJECE U VRTIĆ I JASLICE
- Izvadak iz matice rođenih ili rodni list
- Potvrdu o mjestu prebivališta
- Potvrda o radnom statusu roditelja i drugim činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa
- Lječničku potvrdu o zdravlju djeteta ,te potvrdu o cijepljenju .


PREDNOST PRI UPISU I DOKUMENTACIJA KOJOM RODITELJ – STARATELJ DOKAZUJE PREDNOST
Prednost pri upisu u vrtić ostvaruju :
1. Djeca u godini prije polaska u osnovnu školu – rodni list
2. Djeca čiji je roditelj žrtva, invalid Domovinskog rata sa 70% i više invaliditeta – rješenje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti o invalidnosti, u presliku – s klauzulom pravomoćnosti – izvornik na uvid.
3. Djeca u udomiteljskim obiteljima – sudska odluka i rješenje Centra za socijalnu skrb.
4. Djeca obaju zaposlenih roditelja, djeca samohranih zaposlenih roditelja :
- S troje i više djece
- S dvoje djece
- S jednim djetetom – rodni listovi za svu djecu.
5. Djeca iz obitelji sa troje i više djece, ako roditelji nisu zaposleni – rodni listovi za svu djecu i dokaz Zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti.
6. Djeca sa teškoćama u razvoju – nalaz i mišljenje liječničkog povjerenstva Centra za socijalnu skrb.

 

 

 

7. Djeca samohranih roditelja – rodni list za dijete, smrtni list za preminulog ili potvrda o nestanku drugog roditelja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju djeteta (kada je roditelj lišen poslovne sposobnosti, kada mu je oduzeto pravo na roditeljsku skrb, kada je na dugotrajnom liječenju, kada je na dugotrajnom izdržavanju kazne zatvora ili pravomoćna presuda o razvodu braka)


IV . Povjerenstvo za upis djece dužno je završiti postupak, te oglasiti rješenjem rezultate upisa verificirane od strane Upravnog vijeća Vrtića na oglasnim pločama svih objekata i na web.stranici www.dvs.hr 30. lipnja 2015. godine.

V . Podnositelji zahtjeva koji nisu zadovoljni rješenjem Upravnog vijeća imaju pravo žalbe u roku od petnaest (15) dana od dana oglašavanja rezultata upisa. Žalba se podnosi Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Sardelice. Upravno vijeće će o žalbi odlučivati u roku od trideset (30) dana po primitku žalbe .
Po završenom žalbenom postupku Povjerenstvo za upis djece utvrđuje konačnu listu rezultata natječaja i objavljuje je na oglasnim pločama Vrtića.


RAVNATELJICA

Antonia Bubalo

developed by Nove vibracije