Novosti

Stari Grad, predio Vratenjica: austrijska cesta s početka 19. st. - kulturno dobro


05.02.2015

Ministarstvo kuture zaštitilo je Austrijsku cestu s početka 19. stoljeća koja se nalazi na predjelu Vratenjica u Starome Gradu kao kulturno dobro.U Obrazloženju Rješenja Uprave za zaštitu kulturne baštine od 27. 01. 2015., između ostalog stoji:

Za vrijeme druge austrijske uprave u Dalmaciji koja je trajala od 1813. do 1918. sagrađena je cesta na predjelu Vratenjica u Starome Gradu na otoku Hvaru. Preuzimanjem vlasti Austrija nije pripojila Dalmaciju sjevernoj Hrvatskoj, već ju je organizirala kao kao kraljevinu Dalmaciju. Naime, u to vrijeme intenzivira se gradnja cesta u cijeloj Dalmaciji, započeta za francuske uprave. Prva cesta za kolni promet na otoku Hvaru (Hvar-Vira) sagrađena je 1813. za vrijeme kratke francuske uprave (1806. - 1813.), dok je cesta na predjelu Vratenjica sagrađena u prvim desetljećima austrijske uprave na otoku Hvaru. Danas je sačuvano oko 150 m ceste za koju, osim što je imala kolni značaj, ne možemo sa sigurnošću reći koje je mjesto povezivala sa Starim Gradom. Građena je u tehnici suhozida od manjih kamenih tesanaca širine oko 4 m i visine suhozida od 1 do 2 m koji varira u odnosu na okolni teren. Austrijska cesta na predjelu Vratenjica u Starome Gradu predstavlja vrijedan primjer inženjerske arhitekture. a kao povijesni lokalitet i simbol vremena nastanka.

developed by Nove vibracije