Novosti

Održana XVII sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada


06.02.2015

Nakon prihvaćanja predloženog Dnevnog reda, usvajanja Zapisnika sa prethodne (16.) sjednice i postavljenih vijećničkih pitanja na koje je odgovarao gradonačelnik Vinko Maroević sa suradnicima, na prijedlog predsjednika Vijeća Prospera Vlahovića, vijećnici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada na 17. sjednici održanoj u petak 6. 02. 2015. u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici u Starome Gradu, sa 12 glasova "za" donijeli su Program rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2015.godinu. Programom rada Gradskog vijeća Grada Staroga Grada za 2015. godinu utvrđuju se poslovi i zadaće iz djelokruga Gradskog vijeća koji će se izvršiti u određenom programskom razdoblju (jedna kalendarska godina). Program rada sadrži: naziv izvješća, informacije, programa, odluke ili drugog općeg i pojedinačnog akta koji se planira donijeti, naznaku nositelja izrade, naznaku predlagatelja te orijentacijsku naznaku vremena u kojem će Gradsko vijeće raspraviti predmetno izvješće, informaciju, program odnosno donijeti opći i/ili pojedinačni akt. Program rada donosi se prvenstveno radi lakše provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje djelokrug predstavničkog tijela. U raspravi po prijedlogu Programa rada vijećnici su stavili naglasak na potrebu pripreme i održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća na kojoj bi se, uz analizu postignutih rezultata u turističkoj sezoni 2014. godine, raspravljalo o pripremama turističke sezone 2015.godine. Kao nositelj izrade potrebnog materijala označena je Turistička zajednica grada Staroga Grada. Sa 11 glasova "za" (jedan je vijećnik iz opravdanih razloga umeđuvremenu napustio sjednicu Vijeća) usvojena je Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Staroga Grada za 2015.godinu, te prihvaćene Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Staroga Grada u 2015. godini. Vijećnici su u raspravi po ovim točkama dnevnog reda posebice naglasili potrebu poduzimanja potrebnih mjera za unapređenje i razvoj sustava civilne zaštite kao jednog od važnijih segmenata sustava zaštite i spašavanja na području Grada Staroga Grada. Sa 9 glasova "za" 1 glasom "protiv" i 1 suzdržanim glasom, Vijeće je, uz prethodno pozitivno očitovanje Gradskog urbanističkog odbora, donijelo Odluku o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja izdvojenog građevinskog područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene Široki rat. Izmjenama i dopunama ovoga Plana (donesenog 2010. godine) planira se izmjena prometnice unutar zone, kako bi se omogućilo njezino spajanje na projektiranu zaobilaznicu, kvalitetnije pratila padina brijega te omogućilo kvalitetan pristup smještajnim jedinicama. Izmjenom Plana djelomično se mjenja i planirano područje za izgradnju turističkih sadržaja u svrhu osiguravanja funkcioniranja odmarališta sa 5 zvjezdica na vrhunskoj razini. Cilj ovih izmjena i dopuna nije povećanje izgradivosti, već njegovog smanjenja radi postizanja više kvalitete smještaja. Predviđenim izmjenama, ukupna bruto površina naselja smanjuje se za cca 45.000 m2 što je značajno manje od Prostornom planom uređenja Grada Staroga Grada dozvoljenih 96.000 m2. Ukupni kapacitet naselja također je bitno manji od maksimalno dozvoljenih 800 kreveta te prema ovome prijedlogu iznosi 524 kreveta. Sa 11 glasova "za" Vijeće je, uz prethodno pozitivno očitovanje Gradskog urbanističkog odbora, donijelo Zaključak o utvrđivanju prioriteta izrade i donošenja prostornih planova na području Grada Staroga Grada u 2015. godini. Prema Zaključku, prvi prioritet u 2015.godini je izrada i donošenje Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada kako bi se isti (donesen 2007., a izmijenjen idopunjen 2012. i 2013.) sadržajno uskladio sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji te Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. Također, treba obuhvatiti i eventualne izmjene i dopune Plana, za koje je kroz primjenu u razdoblju od njegovog donošenja utvrđeno da postoji potreba i interes Grada za redefiniranje dijela planskih postavki i odredbi, a koje nisu protivne propisima ili planovima višeg reda. Ostali prioriteti su: Izrada i donošenje UPU-a Malo Selo, UPU-a trajektne luke i UPU-a Basina-Mudri dolac (stambeni dio).

 

 

Svi opći akti doneseni na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni na linku "Važniji opći i drugi akti", podlinku "Akti Gradskog vijeća" i u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 1/15.

developed by Nove vibracije