Novosti

Održana VII sjednica Gradskog vijeća - Donesen Proračun Grada Staroga Grada za 2014. godinu


20.12.2013

Pod predsjedanjem predsjednika Prospera Vlahovića, u petak 20. 12. 2013.godine s početkom u 10:00 sati održana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Staroga Grada. U uvodnom dijelu sjednice, temeljem podnesenog Izvješća Mandatne komisije Vijeće je primilo k znanju mirovanje mandata vijećnika Andra Petrića, koji je u međuvremenu izabran za jedinog člana Uprave (direktora) trgovačkog društva Komunalno Stari Grad d.o.o. čiji je Grad osnivač i jedini vlasnik, te verificiralo mandat zamjenka vijećnika - Ive Duževića koji je na samoj sjednici Vijeća dao svečanu vijećničku prisegu. Nakon prihvaćanja predloženog Dnevnog reda (uz dvije dopune) i usvajanja Zapisnika sa prethodne (6.) sjednice Vijeća održane 26. 11. 2013.godine, te postavljenih vijećničkih pitanja na koja je odgovarao gradonačelnik Vinko Maroević sa suradnicima, uz podužu raspravu u kojoj su postavljanjem pitanja te iznošenjem mišljenja, sugestija i ocjena sudjelovali vijećnici Damir Šurjak i Visko Haladić, uz amandman Predlagatelja koji je slijedom poslovničke odredbe postao sastavnim dijelom Prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Staroga Grada za 2013,. godinu, Vijeće je glasovanjem sa 10 glasova "za" i 2 suzdržana glasa donijelo Iznjene i dopune Proračuna Grada Staroga Grada za 2013.godinu, sa izmjenama i dopunama Projekcija za 2014. i 2015. godinu, Odluku o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2013.godinu te Programe o izmjenama i dopunama pratećih Programa uz Proračun Grada Staroga Grada za 2013.godinu: Programa održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2013. godinu; Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2013. godinu; Programa socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2013. godinu, Programa javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2013.godinu i Programa javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2013. godinu. Sa 4 glasa "za" i 8 glasova "suzdržan" nije prihvaćena inicijativa i prijedlog vijećnika Damira Šurjaka o izmjenama Odluke o nakandi troškova vijećnicima i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, kojom je vijećnik Šurjak predložio smanjenje naknade vijećnicima Gradskog vijeća te članovima njegovih stalnih radnih tijela na "simboličnu" razinu "paušala" od jedne kune mjesečno, te smanjenje naknade predsjedniku Vijeća za 50%. Vijećnik Šurjak obrazložio je prijedlog stavom o potrebi smanjenja troškova propračuna i/ili njihovog preusmjeravanja na bolje i korisnije stvari. Po njegovom mišljenju, iznos od cca 20.000,00 kuna koji bi se na takav način "uštedio" u proračunu mogao bi biti prenamijenjen za nekoliko studentskih stipendija ili za pomoć socijalno ugroženim obiteljima na području Grada. Nakon također poduže rasprave u kojoj su postavljanjem pitanja, traženjem objašnjenja,  iskazivanjem mišljenja i davanjem sugestija sudjelovali vijećnici Damir Šurak, Visko Haladić, Dajana Moškatelo i Igor Dužević, Vijeće je glasovanjem sa 10 glasova "za" i 2 suzdržana glasa donijelo Proračun Grada Staroga Grada za 2014. godinu  u iznosu od 21.992.000,00 kuna, sa Projekcijama za 2015. i 2016. godinu, Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Staroga Grada za 2014. godinu,.i prateće Programe uz Proračun Grada Staroga Grada za 2014. godinu: Program održavanja komunalne infrastrukture iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu u Gradu Starome Gradu za 2014. godinu; Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Starome Gradu za 2014. godinu; Program socijalne skrbi Grada Staroga Grada za 2014. godinu, Program javnih potreba u kulturi Grada Staroga Grada za 2014.godinu i Program javnih potreba u športu Grada Staroga Grada za 2014. godinu.  U nastavku sjednice Vijeća, na prijednog Odbora za izbor i imenovanja, umjesto vijećnika Andra Petrića čiji mandat miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti, za člana Mandatne komisije jednoglasno (sa 12 glasova "za") je izabran vijećnik Ivo Dužević. Vijećnici su primili na znanje odluku Gradonačelnika o opozivu Tonča Stančića sa dužnosti jedinog člana Uprave (direktora) Komunalnog Stari Grad d.o.o., odluku o imenovanju Andra Petrića za jedinog člana Uprave (direktora) Komunalnog Stari Grad d.o.o., te odluku o opozivu Ive Duževića sa dužnosti člana- zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društa i o imenovanju Prospera Vlahovića za člana-zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Sjednica Vijeća završila je jednoglasnim donošenjem odluke o otpisu potraživanja Grada Staroga Grada po osnovi poreza na tvrtku ili naziv (sa naslova: smrti vlasnika obrta, prestanka obrta, zastare i zaduženja nakon odjave obrta) u ukupnom iznosu od 261.959,06 kuna i odluke o otpisu potraživanja po osnovi komunalne naknade i naknade za uređenje voda (sa naslova: dvostrukog zaduženja, zastare, i neadekvatnosti korištenja zaduženog objekta) u ukupnom iznosu od 113.051,60 kuna.

 

Opći i pojedinačni akti sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada bit će objavljeni na linku "Važniji opći i drui akti" i u "službenom glasniku Grada Starog Grada", broj: 16/13.

developed by Nove vibracije