Novosti

Usvojen Proračun Spltisko-dalmatinske županije za 2014. godinu- Održana 5. sjednica Županijske skupštine


12.12.2013

Dana 11. prosinca pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 5. sjednica Županijske skupštine. Usvojeni su programi javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi, predškolskom odgoju, osnovnom školstvu, srednjem školstvu, kulturi i tehničkoj, zaštite kulturne baštine i športu Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu. Vijećnici su prihvatili Program ulaganja Upravnog odjela za graditeljstvo, komunalne poslove, infrastrukturu i zaštitu okoliša i J.U. za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području SDŽ, Program razvoja turizma i pomorstva na području Splitsko-dalmatinske županije, Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka Splitsko-dalmatinske županije, te Zaključka o odobravanju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije za 2014. Usvojen je Proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016., te Odluka o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. godinu. Izrada, predlaganje i donošenje proračuna je regulirano Zakonom o proračunu. Ukupni prihodi i primici u 2014. se planiraju u iznosu od 413,3 mil kn što je 19,7 mil kn ili 4,5% manje od Tekućeg plana u 2013., za 2,2% manje u 2015. u odnosu na 2014. i 0,4% manje u 2016. u odnosu na 2015. Ukupni rashodi i izdaci u 2014. se planiraju u iznosu od 413,3 mil kn što je 46,1 mil kn ili 10% manje od Tekućeg plana u 2013., za 2,2% manje u 2015. u odnosu na 2014. i 0,4% manje u 2016. u odnosu na 2015. Vijećnici su donijeli Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana i Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2014., te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije. Prihvaćeno je Izvješće o obavljenoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije za 2012. godinu. Revizori Državnog ureda za reviziju, Područnog ureda u Splitu u razdoblju od 10. travnja do 11. srpnja 2013., obavili su reviziju financijskih izvještaja i poslovanja Splitsko-dalmatinske županije za 2012. godinu. Izvješće o obavljenoj reviziji Splitsko-dalmatinske županije dostavljeno je 11. srpnja 2013. godine, na koje je Županija uputila Očitovanje u propisanom roku. Iz revizijskog izvješća, u kojem su obuhvaćeni svi prihodi, rashodi, imovina i obveze, razvidno je da Županija ostvaruje uredno i zakonito proračunsko poslovanje. Prihvaćena su izvješća o prihvaćanju izvješća o radu Centra za kulturu Brač, Muzeja hvarske baštine i Muzeja Cetinske krajine za 2012. godinu. Donesena je Odluka o produženju važenja Razvojne strategije Splitsko-dalmatinske županije 2011.-2013. Odluka je donesena kako bi se osigurala usklađenost trajanja Županijskih razvojnih strategija (ŽRS) sukladno članku 5. Pravilnika o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja ŽRS. Skupština je donijela Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o kupnji GS-MS/MS uređaja za određivanje ugljikovodika, pesticida i potvrdnu metodu za opijate Nastavnom zavodu za javo zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o evidentiranju u poslovnim knjigama procijenjene vrijednosti objekta „Školske poliklinike“, te Odluku o izmjeni Odluke o određivanju visine naknade za izvršenu obdukciju osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove. Donesen je Plan o izmjenama Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2013. godinu, te niz zaključaka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra. Skupština je donijela Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za ratne veterane Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, te Zaključak o izboru tri predstavnika otoka u Otočno vijeće.

 

Izvior:lokalnahrvatska.hr

developed by Nove vibracije