Novosti

Vinko Maroević izabran za gradonačelnika Grada Staroga Grada


31.05.2013

Nakon što su 19. 05. 2013. godine izabrani članovi (vijećnici) Gradskog vijeća Grada Staroga Grada (njih 13), nakon jučerašnjeg održavanja drugog kruga izbora, Grad Stari Grad dobio je novog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika. Tako će voljom većine građana, dužnost gradonačelnika u narednom četverogodišnjem razdoblju obnašati g. Vinko Maroević, a dužnost zamjenika gradonačelnika g. Vedran Deletis. Oba kandidata izabrana su kao kandidati Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Vinko Maroević dobio je povjerenje 56, 02% birača koji su glasovali, dok je aktualna odnosno dosadašnja gradonačelnica Đurđica Plančić dobila povjerenje 39,61% birača koji su glasovali.


Držeći korisnim i potrebnim informirati javnost, donosimo nekoliko zakonskih odredbi kojima se propisuje postupak konstituiranja Gradskog vijeća, početak mandata vijećnika, stupanje na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, početak njihova mandata, nespojivost dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika sa dužnošću člana Gradskog vijeća, te način obnašanja dužnosti gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika, kako slijedi:

 


Konstituiranje Gradsko vijeća Grada Staroga Grada


Konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća  saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. Prva, konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća sazvat će se u roku od 30 dana od dana objave konačnih rezultata izbora.
Ako se Gradsko vijeće ne konstituira na prvoj konstituirajućoj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu (drugu) konstituirajuću sjednicu u roku od 30 dana od dana kada je prethodna sjednica trebala biti održana. Ako se Gradsko vijeće ne konstituira ni na toj sjednici, ovlašteni sazivač sazvat će novu (treću) konstituirajuću sjednicu u nastavnom roku od 30 dana.
Gradsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika Vijeća sukladno odredbama posebnog zakona.
Ako se Gradsko vijeće ne konstituira u gornjim rokovima, raspisat će se novi izbori.

 


Početak mandata članova Gradskog vijeća


Mandat člana Gradskog vijeća započinje danom konstituiranja Gradskog vijeća.

 


Stupanje na dužnost gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika


Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika stupaju na dužnost prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora.

 


Početak mandata gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika


Mandat gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika započinje danom stupanja na dužnost.

 


Nespojivost dužnosti


Gradonačelnik i njegov zamjenik za vrijeme obnašanja dužnosti ne mogu biti članovi Gradskog vijeća. U ovom slučaju, gradonačelniku i njegovom zamjeniku mandat u Gradskom vijeću miruje po sili zakona, a zamjenjuju ih neizabrani kandidati s iste kandidacijske liste s koje su i oni izabrani, a koje odredi politička stranka – predlagatelj kandidacijske liste.

 


Način obnašanja dužnosti


Gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati profesionalno. Obavijest o tome dužni su dostaviti nadležnom upravnom tijelu Grada u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost. Ako gradonačelnik i/ili zamjenik gradonačelnika ne postupe na gore propisan način, smatra se da dužnost obavljaju volonterski.

 

Odredbe o primopredaji izvršnih ovlasti između gradonačelnika kojemu prestaje mandat i gradonačelnika koji stupa na dužnost:

 


Primopredaja izvršne ovlasti

Postupak primopredaje provodi se nakon provedenih izbora za gradonačelnika i po njegovom stupanju na dužnost. U postupku primopredaje izvršnih ovlasti gradonačelnik kojemu prestaje mandat dužan je gradonačelniku koji stupa na dužnost podnijeti pisano izvješće o obavljanju poslova iz svojeg djelokruga.

Izvješće treba najmanje sadržati informacije o:
– planiranim projektima, mjerama i drugim planiranim aktivnostima,
– o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim započetim, a nedovršenim aktivnostima te
– o preuzetim, a nepodmirenim obvezama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

 

Pravni izvori:


Zakon o lokalnim izborima („NN“, broj 144/12)
Zakon o postupku primopredaje vlasti („NN“, broj: 94/04, 17/07, 91/10, 22/13)

developed by Nove vibracije