Novosti

Održana XLI sjednica Gradskog vijeća


17.12.2012

Nakon usvajanja Zapisnika sa prethodne (40.) sjednice Gradskog vijeća i postavljenih vijećničkih pitanja na koje je odgovarala Gradonačelnica Đurđica Plančić, Vijeće je glasovanjem sa 7 glasova „za“ i 3 suzdržana glasa, na Konačni prijedlog Odluke o donošenju Ciljane izmjene i dopune, te usklađenja Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, prihvatilo amandman vijećnika Latka Buratovića, kojim se mijenja i dopunjuje članak 7. Konačnog prijedloga Plana, na način da se predloženom izmjenom, do donošenja UPU-a trajektne luke, za kat. čest. 2464/1 k. o. Stari Grad uvjeti za građenje i uređenje sklopa trgovačkog centra (Investitor: Tinio d.o.o.) temelje na odredbama Prostornog plan uređenja Grada Staroga Grada, osim u dijelu koji se odnosi na obvezu osiguranja određenog broja javnih parkirnih mjesta, a koja se obveza temelji na važećem Detaljnom planu uređenja zone oko trajektnog pristaništa. Amandmanom je podnositelj zahtjeva za izdavanje akata za građenje na predmetnoj čestici također obvezan pribaviti suglasnost Grada Staroga Grada odnosno ocjenu prihvatljivosti zahvata u prostoru u odnosu na oblikovanje i odnos prema okolišu. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, donošenju Ciljane izmjene i dopune, te usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada sa zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara pristupit će se nakon što Nositelj izrade na usvojeni amandman pribavi suglasnost Ministarstva, graditeljstva i prostornog uređenja, koju suglasnost je Ministarstvo dužno izdati u roku od petnaest dana od dana zaprimanja zahtjeva.

Raspravljajući o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, a u sklopu javne rasprave o Prijedlogu Plana koja traje od 4. do 18. 12. 2012. godine, Vijeće je jednoglasno potvrdilo sva dosadašnja, u različitim fazama postupka izrade i donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije, zauzeta, višekratno potvrđena, iskazana i nadležnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije u obliku pisanih zaključaka dostavljena očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe nadležnih tijela Grada Staroga Grada. Sažimajući dosadašnja očitovanja, primjedbe, mišljenja i prijedloge, u zaključku koji će u zakonskom roku biti pućen Nositelju izrade plana: Upravnom odjelu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Stručnom izrađivaču: Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije i Predlagatelju: Županu Splitsko-dalmatinskom, te Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Vijeće ustraje na zadržavanju izdvojenih građevinskih područja izvan naselja ugostiteljsko turističke namjene (turističkih zona) Borova2, Borova 3 i Basina-Mudri Dolac, (zone T2) uz njihovo moguće preoblikovanje, smatrajući da bi se zadržavanjem ovih zona u prostoru i njihovim preoblikovanjem ostvarile prostorne mogućnosti odnosno preduvjeti za njihovu realizaciju, te time zaštitili interesi investitora kao i interesi lokalnog stanovništva. Zadržavanje ovih zona u prostoru od interesa je za Grad Stari Grad. Osnivanje novih zona, moguće je sukladno uvjetima propisanim člankom 71. stavkom 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Vijeće se također protivi definiranju zona podesnih za marikulturu i lokacija za kavezni uzgoj ribe u uvali Vlaška i na predjelu Smočiguzica, kao i utvrđivanju lokacije „Tusto bardo“ kao površine za istraživanje mineralnih sirovina (tehnički građevni kamen). Vijeće nadalje insistira na svom ranijem zaključku kojim se područje uvale Maslinica predlaže planirati kao športski centar kako bi se time stvorili uvjeti i pretpostavke za markiranje predmetnog područja kao građevinskog i određivanje njegove namjene u predloženom smislu. Posebno Vijeće se kategorički protivi namjeri Županije da predloženim Izmjenama i dopunama Prostornog plana izdvojena građevinska područja izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene i područja za marikulturu proglasi obvezom za planove užih područja, kao i odredbi da se lokacijske dozvole za područja marikulture mogu izdavati temeljem Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije. Na kraju, Vijeće je podržalo zahtjev članova Vijeća Mjesnog odbora Vrbanj i potpisnika peticije – 40-torice mještana naselja Vrbanj kojim s e, pozivom na stavove i interese lokalne samouprave i mještana Vrbanja, od Splitsko-dalmatinske županije traži zadržavanje turističkih zona Borova 2., Borova 3 i Basina-Mudri dolac u prostoru.
 

developed by Nove vibracije