Novosti

Održana XL sjednica Gradskog vijeća


02.12.2012

Nakon usvajanja Zapisnika sa dviju prethodnih sjednica, te postavljenih vijećničkih pitanja na koje je odgovarala Gradonačelnica Đurđica Plančić, Gradsko vijeće Grada Staroga Grada, uz prethodno pozitivno očitovanje Gradskog urbanističkog odbora, jednoglasno je (sa 10 glasova „za“) donijelo Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o ciljanoj izmjeni, te usklađenju Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada za Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. U nastavku sjednice, a nakon što nije prihvaćen amandman vijećnika Damira Čavića da se visina spomeničke rente u zoni A kulturnog dobra - urbanističke cjeline Staroga Grada smanji sa sadašnje 3 kune na 2 kune po m2, a u zoni B na 1 kunu, Vijeće je sa 7 glasova, 1 glasom protiv i 2 suzdržana glasa, na prijedlog Gradonačelnice i uz prethodno pozitivno očitovanje Odbora za proračun i financije, donijelo Odluku o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na poslovne prostore na području Grada Staroga Grada  kojom se, s primjenom od 1. siječnja 2013. godine, spomenička renta za poslovne prostore koji se nalaze u zoni B urbanističke cjeline Staroga Grada smanjuje sa sadašnjih 3 na 2 kune po m2. Jednoglasno je izmijenjen i dopunjen Plan zaštite i spašavanja Grada Staroga Grada, kojim su u Planu otklonjeni manji nedostaci uočeni inspekcijskim pregledom Područnog ureda DUSZ Split. Podužu raspravu i polemičke tonove među vijećnicima izazvao je stav i prijedlog Predsjednika Vijeća (uz pozitivno očitovanje Gradonačelnice) da se ravnatelj Muzeja Staroga Grada ne imenuje na današnjoj sjednici Vijeća, već da se imenovanje ravnatelja odloži i  „prepusti“ budućem sazivu Gradskog vijeća, s tim da se to tada, sukladno Zakonu o ustanovama, dosadašnji ravnatelj imenuje vršiteljem dužnosti. Prijedlagatelj  je prijedlog obrazložio stavom o potrebi vremenskog  „ujednačavanja“ izbornog ciklusa ravnatelja sa izbornim ciklusom budućeg Gradskog vijeća i Gradonačelnika, kako bi se budućem Gradskom vijeću odnosno Gradonačelniku otklonilo svojevrsno „nametanje“ ravnatelja Muzeja čiji mandat traje četiri godine i to svega nešto više od četiri mjeseca prije prestanka mandata odnosno lokalnih izbora. Podjelom glasova (5 "za" 5 "protiv") prijedlog nije prihvaćen. Glasovanjem sa 7 glasova „za“, 1 glasom „protiv“ i 2 suzdržana glasa, za ravnatelja Muzeja Staroga Grada za naredne četiri godine vijećnici su imenovali prof Alda Čavića, dok su arheologu prof. Alenu Miletiću svoj glas dala 3 vijećnika, 5 vijećnika je glasovalo protiv, a 2 vijećnika bila su suzdržana. O prof. Vinku Tarbuškoviću nije se glasovalo, budući da je Natječajno povjerenstvo u provedbi postupka javnog natječaja konstatiralo kako njegova prijava nije potpuna, jer istoj nije priložio dokaze o ispunjavanju uvjeta Natječaja u pogledu Zakonom o muzejima propisane duljine rada u muzejskoj struci odnosno u kulturi (najmanje 5 godina rada u muzejskoj struci odnosno najmanje 10 godina rada u kulturi), temeljem čega je konstatirano da u tom dijelu ne ispunjava uvjete Natječaja. Na kraju sjednice, a na prijedlog Državnog ureda za reviziju, Vijeće je donijelo odluku kojom se nezavisnom vijećniku Damiru Čaviću obustavlja isplata sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna, budući da „DUR u propisanim rokovima nije dostavio godišnje financijske izvještaje s propisanim prilozima što nije u skladu s odredbama članak 30. Zakona o financiranju političkih stranaka („NN“, br. 24/11 i 61/11), niti je na svojim web stranicama objavio godišnje financijske izvještaje kako je propisano odredbama članak 39. navedenog Zakona.“

 

Opći i pojedinačni akti sa 40. sjednice Gradskog vijeća Grada Staroga Grada objavit će se u "Službenom glasniku Grada Starog Grada", broj 15/12 i na web stranici Staroga Grada, na linkovima: "Važniji opći i drugi akti" i "Prostorni planovi", podlink "Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada".

developed by Nove vibracije