Novosti

Poziv vlasnicima, suvlasnicima, posjednicima ... uvid u Idejni projekt: Rekonstrukcija lokalne ceste LC -67188 (dionica Stari Grad - Rudina)


18.11.2012


R E P U B L I K A H R V A T S K A
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ISPOSTAVA HVAR
Upravni odjel za prostorno uređenje
Klasa: UP/I-350-05/12-16/0041
Urbroj:2181/1-11-01/03-12-0004
Hvar, 06. 11. 2012. godine

 

 

Splitsko-dalmatinska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, Ive Miličića 7, kao nadležno tijelo za izdavanje lokacijske dozvole po zahtjevu investitora Županijska uprava za ceste Split, za zahvat u prostoru: REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE LC-67188 (dionica Stari Grad – Rudina) temeljem članka 43. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09), te članka 110. stavak 3. i 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), ovim priopćenjem

 


P O Z I V A

vlasnike, suvlasnike, posjednike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama označenim kao čest.zem.:

 

 

 

I FAZA: 6929, 6930, 6931/1, 7249, 7275/3, 7276, 7278, 7279, 7592, 7593, 7595, 7692/2, 7700, 7710, 7711, 7713, 7714, 7715, 7716, 7717, 7718, 7720, 7762, 7763, 7792/2, 7793, 7794, 8901, 8902, 8905, 8908/1, 8975/3, 8978/2, 8978/3, 8978/4, 8978/9, 8981/1, 8981/2, 8983/2, 9892/2, 9893, 9894, 9905, 9906, 9910, 9911, 9916, 9917, 10787, 10798, 10800, 10810, 10854, 10862, 10900

 

 

 

II FAZA: 8988, 8993, 9001, 9035/2, 9035/3, 9036/2, 9037, 9038/2, 9039/1, 9194, 9195, 9196, 9197/1, 9298, 9299, 9300, 9504, 9505, 9532, 9533, 9536,9537/1, 9537/9, 9537/10, 9538/3, 9538/4, 9538/5, 9538/7, 9539/3, 9576, 10779/1, 10787, 10894, sve K.O. Stari Grad,

 

 

 

na kojima se planira zahvat u prostoru za koji se izdaje lokacijska dozvola, da izvrše uvid u Idejni projekt, oznake TKP 06/11-IP, izrađen po projektantu: mr.sc. rade Gusić, dipl.ing.građ. iz Spklita, „Platea konzalting“ d.o.o. Split, od srpnja 2012. godine radi očitovanja.

 

 

Uvid u Idejni projekt može se izvršiti

 

dana 28. studenog 2012. godine u vremenu od 9,00 do 11,00 sati

 


osobno ili putem svog opunomoćenika, u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, Ispostava Hvar, soba broj 2.


Lokacijska dozvola može se izdati iako se stranka ne odazove pozivu. Uvidu, uz predočenje osobne iskaznice, mogu pristupiti osobe koje dokažu da su stranke u postupku.


Dostava se smatra izvršenom danom objave ovog poziva.

 


SAVJETNICA:

Helena Šepić, dipl.iur.

 

 

DOSTAVITI:


1. Grad Stari Grad, Gradonačelnica, STARI GRAD
2. Na građevnoj čestici
3. Na oglasnoj ploči SDŽ, Upravni odjel za prostorno uređenje, Ispostava Hvar
4. Arhiva

 

developed by Nove vibracije