Novosti

Odobreni programi arheološke baštine u 2012. godini


17.05.2012

MINISTARSTVO KULTURE, Uprava za zaštitu kulturne baštine odobrilo je programe arheološke baštine za 2012. godinu. U sklopu odobrenih projekata odobrena su 3 projekta, Javne ustanove za upravljanjem Starogradskim poljem: „Chora Pharou“ „Stari Grad, Starogradsko polje, lokalitet Kupinovik“, Stari Grad Starogradsko polje, lokalitet Maslinovik – grčka kula, te projekt Muzeja Staroga Grada (Stari Grad, Crkva sv. Ivana – Remetin vrt).

 

Više na internet stranici: www.min-kulture.hr/userdocsimages/Odobreni%20programi%20u%202012.godini/Odobreni%20programi%20arheolo%C5%A1ke%20ba%C5%A1tine%20za%202012.pdf

developed by Nove vibracije