Novosti

Gradsko vijeće - na Dnevnom redu Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada


03.05.2012

Ključna točka Dnevnog reda na predstojećoj 33. sjednici Gradskog vijeća Grada Staroga Grada, koja je sazvana za ponedjeljak 7, 05. 2012, u 12:00 sati, bit će Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada. Nakon nešto više od godine dana od dana potpisivanja Ugovora o izradi ovog strateškog dokumenta prostornog uređenja Grada Staroga Grada, te provedenog postupka njegove izrade, Gradonačelnica Grada Staroga Grada Đurđica Plančić uputila je Gradskom vijeću Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada na daljnju nadležnost i postupanje, radi njegova donošenja.

 

Valja napomenuti da je Konačni prijedlog Izmjena i dopuna Plana dobio sve zakonom propisane suglasnosti, ukjučujući i suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja - Uprave za prostorno uređenje.

 

Ovim izmjenama i dopunama, Prostorni plan uređenja Grada Staroga Grada usklađuje se sa važećim Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, uz niz novina i poboljšica u provedbenim odredbama i grafičkom dijelu Plana.

 

 

Sjednici Vijeća predstoji sjednica Gradskog urbanističkog odbora, koji će se sukladno djelokrugu kao nadležno radno tijelo Gradskog vijeća, o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Staroga Grada, prethodno očitovati.

developed by Nove vibracije